A város területén érvényben lévő helyi rendeletek

Číslo VZN: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany Schválené dňa: Číslo uznes.:
30 VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 16.03.2000 95/2
59 VZN o vylepovaní plagátov s informatívnym reklamným a komerčným obsahom 10.03.2004 161
63 VZN onájme mestských bytov vbytovom dome BD 31 b.j. – lokalita Centrum II vo Veľkých Kapušanoch 07.09.2004 203
Dodatok č. 1 k VZN č. 63 zo dňa 7.9.2004 o nájme mestských bytov v bytovom dome BD 31 b.j. lokalita Centrum II vo Veľkých Kapušanoch 27.06.2007 49
64 VZN opoužívaní a ochrane symbolov v meste Veľké Kapušany 14.10.2004 217
77 VZN mesta Veľké Kapušany, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Veľké Kapušany na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 27.06.2007 51
81 VZN mesta Veľké Kapušany o podmienkach nájmu mestských bytov vnájomných bytových domoch BD 6+4 b.j. vlokalite Centrum II vo Veľkých Kapušanoch 05.02.2008 101
Dodatok č. 1 k VZN č. 81 o podmienkach nájmu mestských bytov v nájomných bytových domoch 6+4 b.j. v lokalite Centrum II vo Veľkých Kapušanoch 31.06.2009 331

82
117

VZN o záväznej časti ÚzP mesta Veľké Kapušany
VZN o vymedzení záväznej časti ÚPN mesta Veľké Kapušany

18.03.2008
23.7.2012

114
163

84 VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Veľké Kapušany 06.05.2008 142
86 VZN o parkovaní nákladných motorových vozidiel a kamiónov na území mesta Veľké Kapušany 28.08.2008 169
88 VZN o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci Mestom Veľké Kapušany 09.12.2008 229
93 VZN o verejnom poriadku a čistote v meste 26.2.2009 268
94 VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení na území mesta Veľké Kapušany 26.2.2009 269
104 VZN - Povodňový plán 27.1.2011 15b
105 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 27.1.2011 15a
108 VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebné služby mesta Veľké Kapušany 19.5.2011 48
109 VZN o trhovom poriadku "Farmárskej tržnice" 22.9.2011 82
Novela VZN o trhovom poriadku 26.4.2012 146
110

VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany

Novela č. 2/2015 VZN mesta Veľké Kapušany č. 110/2011 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany

Novela č. 3/2017 VZN mesta Veľké Kapušany č. 110/2011 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany

16.11.2011

24.8.2015

 

26.4.2017

109
111 VZN o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú
starostlivosť v detských jasliach
16.11.2011 110
114 VZN o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov 18.6.2012 157
116 VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby 23.7.2012 164
118 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Veľké Kapušany 23.5.2013  226
119

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany

Novela č.1  VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany

Novela č. 2  VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany

8.11.2012

26.9.2013

14.11.2013

181

248

260

120 VZN o miestnych daniach a o poplatku 13.12.2012 190
121 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2013 19.3.2013 211
124 VZN o organizácii miestneho referenda na území mesta Veľké Kapušany
26.10.2014 333
125

 VZN o miestnych daniach a o poplatku.

Novely č. 1 VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novely č. 2 VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 8.12.2014

16.12.2015

14.12.2016

 9
127

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území mesta Veľké Kapušany

25.2.2015  

129

 

140

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany o určení

VZN  o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany.

 30.6.2015

 

28.9.2017

 
130

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľké Kapušany

NOVELA č. 1 VZN č. 130/2015 o vytvorení školských obvodov v meste Veľké Kapušany

NOVELA č. 2 VZN č. 130/2015 o vytvorení školských obvodov v meste Veľké Kapušany

24. 8.2015

29.06.2016.

 

28.06.2017

 
131

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany

4.11.2015  
132

Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 24.2.2016  
134

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných  kuchynských a reštauračných  odpadov od prevádzkovateľa kuchyne  a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Veľké Kapušany (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)

5.10.2016  
135

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2017

22.2.2017  
136

VZN o  podmienkach držania psov na území mesta Veľké Kapušany

26.4.2017  
137

VZN o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Veľké Kapušany

26.4.2017  
138

VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké Kapušany

26.4.2017  
139

VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia. 

 28.9.2017  
141

VZN o mestskej polícii vo Veľkých Kapušanoch

28.9.2017  
142

 VZN o poskytovaní elektronických služieb

28.9.2017