Közgyűlési napirend

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Metského zastupitelstva vo Veľkých Kapušanoch v súlade s novelou zákona o obecnom zriadení č. 102/2010 Z. z. ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti metského zastupitelstva a jeho orgánov, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta a uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.

Platné od: 27.1.2011
pdfRokovací poriadok MsZ145.61 KB