Irányelvek

Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v meste Veľké Kapušany

Smernica upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, realizovanej podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov.
Ďalej podrobnejšie upravuje práva a povinnosti oprávnenej osoby, povinnej osoby, prizvanej osoby a zamestnancov v podmienkach mesta Veľké Kapušany.
Cieľom jednotného systému finančného riadenia a finančnej kontroly je zabezpečenie dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj pri iných činnostiach mesta ako orgánu verejnej správy.

Názov smernice: Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v meste Veľké Kapušany
Platné od: 1.5.2016
pdfZásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v meste Veľké Kapušany

Vnútorná smernica mesta Veľké Kapušany o spôsobe preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica upravujepodrobnosti podávania podnetov, preverovania podnetov, oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, zachovávania mlčanlivosti a totožnosti osoby, ktorá podala podnet, evidovaní podnetov, oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Názov smernice: Vnútorná smernica mesta Veľké Kapušany o spôsobe preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Platné od: 16.06.2015

pdfVnútorná smernica mesta Veľké Kapušany o spôsobe preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Organizačný poriadok Mestského úradu

Dokument upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

Platné od: 08.06.2015
pdfOrganizačný poriadok

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

Účelom Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch je určiť pravidlá odmeňovania poslancov MsZ vo Veľkých Kapušanoch pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti tejto funkcie.

Názov smernice: Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch
Platné od: 8.12.2014

pdfZásady odmeňovania

Prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola sťažností v podmienkach samosprávy

Zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evodovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Veľké Kapušany.

Názov smernice: Zásady postupu pri pijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Veľké Kapušany
Platné od: 1.1.2009
pdfZásady o prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole sťažností4.16 MB

Zriaďovanie a činnosť komisií MsZ vo Veľkých Kapušanoch

Interná smernica pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Veľké Kapušany upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania návrhov uznesení, základné úlohy predsedu a zapisovateľa komisie.

Názov smernice: Interná smernica pre zriaďovanie a činnosť komisií mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch
Platné od: 3.7.2012
pdfInterná smernica pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ71.46 KB

Zmena zo dňa 13.12.2012 odsúhlasená uznesením č. 188/A/2/c prijatým na svojom 14. zasadnutí MsZ dňa 13. decembra 2012.
pdfInterná smernica pre zriaďovanie a činnosť komisií so zmenami71.48 KB

Odmeňovací poriadok zamestnancov

Odmeňovací poriadok upravuje podmienky odmeňovania zamestnancov Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch, mestskej polície, detských jasieľ, školských zariadení a materských škôl bez právnej subjektivity, sociálnych opatrovateliek a komunitných sociálnych pracovníkov.

Názov smernice: Odmeňovací poriadok zamestnancov Mesta Veľké Kapušany
Platné od: 1.2.2011
pdfOdmeňovací poriadok2.34 MB

Pracovný poriadok zamestnancov mesta Veľké Kapušany

Pracovný poriadok bližšie konkretizuje práva a povinnosti zamestnancov mesta Veľké Kapušany zaradených v organizačnej štruktúre mestského úradu a mestskej polície v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Názov smernice: Pracovný poriadok
Platné od: 30.10.2008
pdfPracovný poriadok4.07 MB

Obeh účtovných dokladov na MsÚ

Smernica o obehu a kontrole účtovných dokladov v účtovnej jednotke Mestský úrad Veľké Kapušany upravuje postup pri obehu účtovných dokladov od ich vyhotovenia až po archiváciu, vymedzuje práva a zodpovednosť jednotlivých osôb za overenie vecnej a formálnej správnosti a uvádza nadväznosť pracovných postupov (vznik, postupné odovzdávanie, preverovanie, doručovanie, zúčtovanie a uchovávanie dokladov) vrátane lehôt podávania dokladov medzi pracovníkmi.

Názov smernice: Smernica č. 1/2013 o obehu a kontrole účtovných dokladov v meste Veľké Kapušany
Platné od:
1.3.2013
pdfSmernica o obehu a kontrole účtovných dokladov226.2 KB

pdfDodatok č. 1 zo dňa 01.06.2015 k Smernici č. 1/2013 o obehu a kontrole účtovných dokladov v meste Veľké Kapušany
Dodatok platný od: 01.06.2015

pdfDodatok č. 2 zo dňa 1.07.2016 k Smernici č. 1/2013 o obehu a kontrole účtovných dokladov v meste Veľké Kapušany
Dodatok platný od: 01.07.2016