Önkormányzati választások 2010

Uznesenia Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

Oznámenie
Uznesenia Ústrednej volebnej komisie č. 31
zo 16. novembra 2010

„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie."

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany podľa §10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbáchdo orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisovoznamuje:

  1. Voľby do orgánov samosprávy mesta Veľké Kapušany sa uskutočnia : dňa 27. novembra 2010 od 7: 00 hod. do 20: 00 hod.
  2. V meste Veľké Kapušany sú pre voľby do orgánov samosprávy mesta vytvorené nasledovné volebné okrsky a určené volebné miestnosti:

Bővebben...

Oznámenie o odovzdávaní kandidátskych listín

Kandidátne listiny do volieb do orgánov samosprávy mesta Veľké Kapušany sa odovzdávajúdo 3. októbra 2010 na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch, Ing. A. Gilányiová, kancelária č. 2, 1. poschodie vľavo, 056 638 28 47 nasledovne:

počas pracovných dní v čase stránkových hodín MsÚ Veľké Kapušany,
v sobotu 2. 10. 2010
v čase od 7: 30 h. do 16: 00 h. ,
v nedeľu 3. 10. 2010
v čase od 7: 30 h. do 24: 00 h.

Určenie pracovného úväzku primátora mesta na budúce volebné obdobie 2010-2014

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle uznesenia č. 452 zo dňa 26. 8. 2010 a v zmysle § 11 ods. 4 písm. i.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u r č i l o, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude primátor mesta Veľké Kapušany vykonávať funkciu na plný úväzok.

Bejelentés!

Nagykapos városa a 2010.9.3 dátummal bejelenti a város lakosainak számát, ami: 9585

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

1. Dátum konania volieb do orgánov samosprávy mesta : 27. november 2010
2. Čas konania volieb: 7: 00 - 20: 00 hod.

Bővebben...

Oznámenie o určenie počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v súlade s § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších prepisov a podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov uznesením č. 453 zo dňa 26. augusta 2010 určilo, že Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch bude mať 12 poslancov na volebné obdobie 2010- 2014, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode.