Tájékoztatás

A 211/2000 számú törvény alapján, mindenkinek joga van olyan információhoz, információ kikéréséhez, amelyet a város birtokol!

Na nahliadnutie priamo na sekretariáte sú sprístupnené:

 1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
 2. termíny rokovaní MsZ a program rokovania MsZ,
 3. uznesenia MsZ,
 4. termín a program rokovania komisií MsZ,
 5. zbierky zákonov,
 6. všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany
 7. Štatút mesta

Informácie zverejňované prostredníctvom webovej stránky mesta

 1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
 2. termíny rokovaní MsZ a program rokovania MsZ,
 3. prehľad o dochádzke poslancov na MsZ
 4. uznesenia MsZ,
 5. zápisnice z rokovaní MsZ,
 6. všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany,
 7. nakladanie s mestským majetkom (dražby, odpredaje, verejné súťaže)
 8. tlačové informácie
 9. kultúrno-spoločenské informácie

Prehľad vzťahujúcich sa predpisov

Zákon 211/2000 a zákon 382/2011

Smernica o poskytovaní informácií v meste Veľké Kapušany
Organizačný poriadok mestského úradu
Štatút mesta Veľké Kapušany

Cenník nákladov za poskytnutie informácií

Az információkhoz való szabad hozzáférés

A 211/2000 sz., azaz az információhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény értelmében minden állampolgárnak joga van, hogy a város rendelkezésére álló valamennyi információhoz hozzáférést kérjen.

A kérelmező az információhoz való hozzáférést kérheti:

 • írásban, postai úton
 • írásban, a polgármester titkárságán keresztül
 • szóban, telefonon vagy a városi hivatal alkalmazottja által
 • szóban, üzenetrögzítőn
 • írásban, faxon keresztül
 • írásban, elektronikus postán

A Nagykaposi Városi Hivatalba kérelem benyújtható:

  1. szóban személyesen a városi hivatal valamennyi irodájában
  hétfő – szerda 7.30-tól 16.00 óráig
  péntek 7.30-tól 13.30 óráig
 
  2. telefonon 00421 - 056 / 638 25 62
  hétfő – csütörtök 7.30-tól 16.00 óráig
  péntek 7.30-tól 13.30 óráig
 
  3. írásban Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
  sídl. L.N. Tolstého č. 1
  079 01 Veľké Kapušany
 
  4. faxon 00421 - 056 / 638 23 34
 
  5. elektronikus postán Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Az információadás határideje:
A városra irányuló kérvény feladásának dátuma a városi hivatalba való kézbesítés napja. Az információhoz való hozzáférést tartalmazó kérvényeket sürgős eljárásban intézik, legkésőbb a feladás dátumától számítva nyolc munkanapon belül, amennyiben külön törvény nem rendelkezik másképp.
A városi hivatal indokolt esetben meghosszabbíthatja az információhoz való hozzáférés idejét, legfeljebb nyolc munkanappal.
Indok lehet:

 1. a kért információk kikeresése és összegyűjtése, amennyiben nem az ügyintézés helyén találhatók,
 2. nagyobb mennyiségű különválasztott vagy eltérő információk kikeresése és összegyűjtése,
 3. kimutathatóan műszaki problémák, melyek összefüggésben vannak az információk kikeresésével, hozzáférhetővé tételével, és feltételezhető, hogy a probléma elhárítása hosszabb időt igényel.

Abban az estben, ha az információhoz való hozzáférés kérvénye nem megfelelő, a hivatal feltétlenül felkéri a kérelmezőt, hogy kérvényét meghatározott időn belül, nem kevesebb, mint hét napon belül, egészítse ki.

Ha a kérelmező már nyilvánosságra hozott információt kér, a városi hivatal vezetője fölösleges halasztás nélkül, legkésőbb a kérvény beadásától számítva öt napon belül, az információ közrebocsátása helyett a kérelmezővel közölheti az adatokat, amelyek lehetővé teszik a nyilvánosságra hozott információk megszerzését.

Ha a városi hivatal nem rendelkezik a kért információval, de tudomása van arról, ki az a hivatalos személy, aki ezekkel rendelkezik, a kérelem kézbesítésétől számítva öt napon belül a kérvényt továbbítja. A kérvényezőt erről feltétlenül értesíti. Ha viszont ilyen hivatalos személy számára ismeretlen, a kérvényt elutasítja.

Jogorvoslat:

A városi hivatal elutasító határozata ellen fellebezést lehet benyújtani a határozat kézhezvételétől számítva 15 napon belül. 

A határozat ellen beadott fellebezésről a város polgármestere dönt a kézbesítéstől számított 15 napon belül. Ha a polgármester ebben a határidőben nem hoz döntést, feltételezhető, hogy kiadott határozatot, amelyben a fellebezést elutasította, és a fellebezett határozat jogerőre emelkedett.

Az ilyen határozat kikézbesítésének napja a határozat kiadása határidejének második napja.

A határozat és a kérvény elutasítása felülvizsgálható bírósági eljárásban külön törvény alapján.

Lehoty na poskytovanie informácií

Dátum podania žiadosti na mesto je deň doručenia žiadosti na mestský úrad. Žiadosť o poskytnutie informácie sa bezodkladne vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákona neustanovuje inak.
Zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť lehotu na podanie informácie, najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

V prípade, že žiadosť o informáciu nespĺňa predpísané náležitosti, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie kratšej ako sedem dní, doplnil.

Ak žiadateľ požaduje už zverejnenú informáciu, môže prednosta mestského úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak mestský úrad nemá požadované informácie a má vedomosť, ktorá iná povinná osoba nimi disponuje, do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti jej túto žiadosť postúpi. Bezodkladne o tom žiadateľa informuje. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne.

Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu mestského úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva mestskému úradu Veľké Kapušany.

O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta. Primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mestskému úradu. Ak primátor v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od dorucenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Kde a ako podať žiadosť na Mesto Veľké Kapušany

Na Mesto Veľké Kapušany je možné podať žiadosť:

 

 1. ústne

  

 osobne v každej kancelárií MsÚ

 pondelok - streda

 od 7.30 do 16. 00 hod.

 piatok

 od 7.30 do 12.00 hod.

 

 2. telefonicky

  

 na tel. číslo: 00421 - 056 / 638 25 62

 pondelok - štvrtok

 od 7.30 do 16. 00 hod.

 piatok

 od 7.30 do 12.00 hod.

 

 3. písomne

  

 Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
 sídl. L.N. Tolstého č. 1
 079 01 Veľké Kapušany

 

 4. faxom

 na číslo: 00421 - 056 / 638 23 34

 

 5. elektronickou poštou

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ,
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.