O poskytovaní informácií

na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má mesto k dispozícií.

Na nahliadnutie priamo na sekretariáte sú sprístupnené:

 1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
 2. termíny rokovaní MsZ a program rokovania MsZ,
 3. uznesenia MsZ,
 4. termín a program rokovania komisií MsZ,
 5. zbierky zákonov,
 6. všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany
 7. Štatút mesta

Informácie zverejňované prostredníctvom webovej stránky mesta

 1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
 2. termíny rokovaní MsZ a program rokovania MsZ,
 3. prehľad o dochádzke poslancov na MsZ
 4. uznesenia MsZ,
 5. zápisnice z rokovaní MsZ,
 6. všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany,
 7. nakladanie s mestským majetkom (dražby, odpredaje, verejné súťaže)
 8. tlačové informácie
 9. kultúrno-spoločenské informácie

Prehľad vzťahujúcich sa predpisov

Zákon 211/2000 a zákon 382/2011

Smernica o poskytovaní informácií v meste Veľké Kapušany
Organizačný poriadok mestského úradu
Štatút mesta Veľké Kapušany

Cenník nákladov za poskytnutie informácií

Prístup k informáciám

Žiadateľ môže žiadať o podanie informácie:

 • písomne prostredníctvom pošty,
 • písomne osobným podaním na sekretariáte primátora mesta,
 • ústne osobne u zamestnancov MsÚ,
 • ústne prostredníctvom telefónu u zamestnancov MsÚ,
 • ústne na záznamník,
 • písomne prostredníctvom faxu,
 • písomne prostredníctvom elektronickej pošty. 

Lehoty na poskytovanie informácií

Dátum podania žiadosti na mesto je deň doručenia žiadosti na mestský úrad. Žiadosť o poskytnutie informácie sa bezodkladne vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákona neustanovuje inak.
Zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť lehotu na podanie informácie, najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

V prípade, že žiadosť o informáciu nespĺňa predpísané náležitosti, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie kratšej ako sedem dní, doplnil.

Ak žiadateľ požaduje už zverejnenú informáciu, môže prednosta mestského úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak mestský úrad nemá požadované informácie a má vedomosť, ktorá iná povinná osoba nimi disponuje, do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti jej túto žiadosť postúpi. Bezodkladne o tom žiadateľa informuje. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne.

Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu mestského úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva mestskému úradu Veľké Kapušany.

O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta. Primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mestskému úradu. Ak primátor v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od dorucenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Kde a ako podať žiadosť na Mesto Veľké Kapušany

Na Mesto Veľké Kapušany je možné podať žiadosť:

 

 1. ústne

  

 osobne v každej kancelárií MsÚ

 pondelok - streda

 od 7.30 do 16. 00 hod.

 piatok

 od 7.30 do 12.00 hod.

 

 2. telefonicky

  

 na tel. číslo: 00421 - 056 / 638 25 62

 pondelok - štvrtok

 od 7.30 do 16. 00 hod.

 piatok

 od 7.30 do 12.00 hod.

 

 3. písomne

  

 Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
 sídl. L.N. Tolstého č. 1
 079 01 Veľké Kapušany

 

 4. faxom

 na číslo: 00421 - 056 / 638 23 34

 

 5. elektronickou poštou

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.