Adó

Nagykapos városának a helyi adókról és illetékekről szóló 120∕2012 –es számú általános érvényű rendelete

Nagykapos városa összhangban a Községirányításáról szóló 369∕1990 sz. törvény 6. paragrafusának 2. bekezdésével  a helyi adókról, illetékekről, kommunális hulladékokról és apró építkezési hulladékról szóló 582∕2004. sz. törvényével és a hozzátartozó változásokkal, függelékekkel együtt összhangban kiadja a következő rendeletet.

általános irányelv a helyi adókról és illetékekről

melyet a városi képviselőtestület határozott meg és hagyott jóvá összhangban a község igazgatásáról szóló 369∕1990 sz. törvény 11. paragrafusa 4.bekezdés g) betűje alapján.

Alapvető rendelkezések

A rendelkezések célja a helyi adók bevezetése, adókulcs, adómentesség, adókötelezettség, az adó és az illeték fizetésének megállapítása 2013.1.1-i hatállyal.

Helyi adók fajtája

 1. 1)      helyi adók
  1. a)      ingatlanadó
  2. b)     kutyaadó
  3. c)      közterület használatáért járó adó
  4. d)     lakhatósági adó
  5. e)      kiadó automaták adója
  6. f)       nyereség nélküli játékgép adója
 2. 2)      illeték – kommunális hulladékért és apró építkezési hulladékért járó illeték
  1. I.                   Gazdasági ügyek
 3.       telekadó
 4.       építményadó
 5.       lakásadó és egyéb célra használt lakóházi helyiségek adója

Az ingatlanadó magába foglalja

I.I Ingatlanadó – Telekadó

Nagykapos területén az adókezelő határozza meg a telek értékét, mely az adóalap kiszámításakor szorzódik a kimért telek területének m²-vel.

Adóalap

 1. az adóalap alapján a szántóterület, szőlőskert, gyümölcsös, legelő, tartósan füvesített területet a bozót nélküli föld értékét m²-ben kimért terület és az 1m² terület meghatározott értékének szorzója adja meg, amelyet az 582∕2004 sz. törvény 1. pontja definiál a következő módon:

k.ú. Nagykapos. szántóföld                                       0,4175m²

                                        tartósan füvesített terület 0,0308m²

 1. Az erdő adóalapja, melyen mezőgazdasági erdők, haltenyésztéssel foglalkozó halastavak és egyéb földművelési célra használt vízi felületek esetében a föld értékét a m²-ben mért terület nagysága és az 1m² terület árának szorzója adja meg. Az ebbe a csoportba tartozó földek értéké 0,0926€∕m². Az alábbi érték csak akkor használódik fel a parcella felértékelésénél, ha az adófizető nem mutat fel szakértő által kialakított értékbecslést.
 2. Az adóalap értéke a kertek, ingatlan területek, udvarok, építkezési területek és egyéb területek típusánál a föld értékét m²- ben kimért terület és az 1m² terület meghatározott értékének szorzója adja meg, melyet az 582∕2004 sz. törvény 2. pontja definiál a következő módon:
 •          2,12€∕m²                     kertek
 •          2,12€∕m²                     beépített területek és udvarok
 •          2,12€∕m²                     egyéb területek
 •          21,24€∕m²                   építkezési területek

Adókulcs

A földterület és egyes fajtájának éves adókulcsa a következőképpen van megállapítva:

 • szántóföld, komlóültetvény, szőlőskert, tartósan beépített füves terület     0,40%
 • kertek                                                                                                            0,25%
 • beépített terület, udvar és egyéb területek                                                   0,25%
 • erdős területek, melyeken gazdasági erdő, halastavak és egyéb gazdasági célra használt vízi területek                                                                                      0,40%
 • építkezési területek                                                                                       0,50%

Adócsökkentés és adómentesség

Az adómentesség és adócsökkentés azon személyekre vonatkozik, akikre a Szlovák Nemzeti Tanács 582∕2004. sz. törvény 17. paragrafusának 1. bekezdése szerint a helyi adókról, illetékekről, kommunális és apró építkezési hulladékokról szóló rendelkezése vonatkozik.

Az adóhatóság a következő esetben csökkenti a telekadó nagyságát:

 • 50% adókedvezmény jár azoknak a telektulajdonosoknak, akik 75 évnél idősebbek és a telek kizárólag az ő használatukba van

I.II. Ingatlanadó - Építményadó

Adókulcs – az adókezelő a következő adókulcsot állapította meg minden beépített terület egész és megkezdett m²-re:

 • 0,15€ lakás céljára használt épület és kisebb épület, mely a főépülethez tartozik
 • 0,150€ mezőgazdasági termelést szolgáló épület, üvegház, vízi gazdálkodásra szolgáló épület, saját mezőgazdasági termékek raktározására szolgáló épület, saját adminisztrációs munkára szolgáló épület
 • 0, 189€ - személyes üdülést szolgáló épület, kerti ház
 • 0,457€ - önálló épületként garázs vagy garázssor, mely a lakóházakon kívül van.
 • 5,85€ - ipari épület, energetikát szolgáló épület, építészetet szolgáló épület, s ezek termékeink tárolására valamint saját adminisztrációjára szolgáló épület
 • 1,526€ - egyéb vállalkozásra és kereseti tevékenységre szolgáló épület, valamint ezek adminisztrációjára és raktározására szolgáló épület,
 • 0,189€ - többi szolgáltatások, melyek nem tartoznak az előző csoportokba

A többemeletes épületnél, minden szintért 0,03 € az első földfelszín feletti szintet kivéve.

Adómentesség és adócsökkenés

 • 50%-os kedvezmény illeti a 75 év feletti lakost, aki saját lakásában él, mely egyben az állandó lakhelye is.

Adókirovás – az ingatlanból származó adónagysága nem haladja meg a 3€-t, az adóhivatal eláll az adó kivetésétől.

I. III. Ingatlanadó - Házadó

Adókulcs

Az adóhatóság az évi adó nagyságát a következőképpen határozza meg a lakásra és nem lakásra szolgáló helységek minden egész és megkezdett m²-re:

 • 0,150€ - lakóházakban lévő lakás
 • 0,762€ - nem lakásra, hanem vállalkozói célra és üzleti tevékenységre szolgáló helység

Adómentesség és adócsökkenés

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az 582/207 –es számú törvénykönyv 17. paragrafusa 1. bekezdése alapján a helyi adókról és a kommunális hulladékokról szóló törvény szerinti lakások és nem lakás céljára használt helységek adómentességet élveznek.

Az adókezelő a következő mértékű adócsökkenést kínálja:

 • 50%-os adócsökkentésre azon lakók jogosultak, kiknek életkora meghaladja a 75 évet és itt van az állandó lakhelyük is.

II. Kutyaadó

Az 582/2004-es helyi adó és illetékről szóló törvénymódosítás alapján változás történt az adóbevallás területén.

Adó alanya: magán és jogi személy által tartott 6 hónapnál idősebb kutya Nagykapos területén

Adómentességet élveznek:

 • tudományos és kutatási célra tenyésztett kutyák
 • állatmenhelyen tartott kutyák
 • mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás kutyák, melyek súlyosan sérült polgárok segítségére vannak kiképezve

Adózó olyan jogi vagy fizikai személy, aki:

 • a kutya tulajdonosa
 • a kutya gazdája, abban az esetben, ha a tulajdonosa nincs meghatározva

Alapadó:ebek száma alapján

Évi kulcsadó:

 • fizikai vagy jogi személy által lakásban tartott 1 kutyára 40€ évente, 2 kutya esetében 70€ és a további kutyákért 100€
 • 9€ évente egy kutyáért abban az esetben ha a jogi vagy a magánszemély az ebet családi házban, kerti kunyhóban vagy vállalkozási célra használt ingatlanban tartja.

Az adó csökken abban az esetben, ha:

 • a kutyaadó 50%-kal csökken abban az esetben, ha a kutya tulajdonosa vagy gazdája 75 évnél idősebb és a kutyát állandó lakhelyén tartja
 • a kutyaadó 50%-kal csökken, ha az állat a város Veskóci részén van tartva

Adókötelezettség

Az adóbevallást az adózó köteles benyújtani az adott adózási időszakra január 31-ig.

-          az adókötelesség legkésőbb 30 napon belül az adó bejelentésétől lép érvénybe,

-          ez idáig az adózási kötelesség teljesítésének ideje az adó kirovása nélkül. A törvény módosítása után a kutyaadó az ingatlanadóval együtt közös rendeletben lesz megállapítva a fizetési határidő feltüntetve a rendeletben.

-          az adóbevallást a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma által kibocsátott közös nyomtatványon kell kitölteni

 

III. Adó a közterület használatáról

Adózási hivatal állapítja meg az adó nagyságát a használatban lévő közterület  minden egész és minden megkezdett m²-ért, valamint minden egész nap és minden megkezdett napért a következőképpen:

 • szolgáltatás és árusítás 2€ minden egész és minden megkezdett m²-ért, közterület személyes használatakor  minden megkezdett napért.
 • lerakat elhelyezése (építőanyag, építkezési berendezés, szilárd tüzelőanyag lerakata, esetleg egyéb anyag) 0,40 € minden egész és megkezdett m²-ert a közterület személyes használatának minden megkezdett napjáért.
 • cirkuszi berendezések elhelyezése, lunapark és egyéb atrakciós elemek  elhelyezéséért 0,18€ minden egész és megkezdett m²-ért a közterület személyes használatának minden egész és minden megkezdett napjáért.

Adó tárgya: a közterület személyes használata

Adózó: jogi vagy magánszemély, aki a közterületet használja

Adóalap: használatba vett közterület nagysága m²-ben

Adózási kötelezettség keletkezik: közterület használatbavételével kezdődik. A közterület használatának befejezésével végződik.

Az adózó köteles értesíteni a hivatalt, hogy az adott területet milyen célra akarja használni legkésőbb az adózási kötelezettség első napjáig.

A közterületért járó adót a város határozza meg.

A határozat a meghozataltól számított 15  napon belül érvénybe.

Ha az adózási kötelezettség megszűnik és az adózó ezt a tényt jelenti az adóhatóságoknak a megszűnésétől számított 30 napon belül, az adózasi hivatal visszatéríti az adó arányos részét a fennmaradt napokra.

Ha az adózó 30 napon belül nem jelzi igényét az adó egy részének  igénylésére, ez a joga megszűnik.

 

IV. Elszállásolásért járó adó

Adó alanya: adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt és ezért terítést fizet.

Adózó: olyan jogi vagy magánszemély, aki nem állandó lakosaként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt és ezért térítést is fizet.

Adómentesség:

 • diákok, akik átmeneti elszálláson vannak Nagykapos városának szállásnyújtó intézményében,
 • egészségügyi és jótékonysági szolgáltatást biztosító intézményben való elhelyezés esetén
 • nyugdíjasok számára kialakított elszállásolási intézmény esetén
 • nyugdíjas otthonok és szociális szolgáltatást nyújtó otthonok lakói számára

Adó alanya: eltöltött vendégéjszakák száma

Az adófizető az intézmény működtetője, aki a fizetésköteles szolgáltatást nyújtja.

Az intézmény vezetője a beszedett adóról nyilvántartást vezet a "Vendégkönyvben".

Az elszállásolásért járó adót az intézmény vezetője szedi be az adófizetőtől az elszállásolás első napján készpénzben, euróban. A pénzátvételről átvételi pénztári okmányt állit ki.

A város az üzemeltető bejelentése kötelezettsége alapján határozza meg az adót.

Az adó a határozat érvénybe lépésétől számítva 15 napon belül befizetendő. Az adó kifizetése történhet készpénz formájában a városháza pénztárába vagy banki átutalással.

 

V. Kiadó automaták adója

Adó tárgya: olyan gépek és automaták, melyek árut kínálnak ellenszolgáltatásért cserébe (tovább csak "kiadó automaták") és mindenki számára elérhető helyen vannak elhelyezve.

Nem tartoznak ide azok az automaták, melyek a tömegközlekedésre árulják az utazási jegyeket.

Adózó: olyan magán vagy jogi személy, aki a pénz automatát  üzemelteti.

Adómentességet élvez:

 • nyilvános területen elhelyezett tej automaták,
 • iskolában elhelyezett tej, tejtermékek és az egészségügyi táplálkozást szolgáló automaták

Alapadó: pénz automaták száma

Adókulcs:30€ minden pénzkiadó automatáért egy évre

Adókötelesség:

 • az adófizetési kötelezettség a pénzkiadó automaták üzemelését követő hónap első napjától lép érvénybe
 • az adófizetési kötelezettség a pénz kiadó automaták leállításával a hónap utolsó napján szűnik meg.

Felszólítási és fizetési kötelezettség

Az adófizető köteles írásban bejelenteni az adókötelezettséget 30 napon belül az adókötelezettség létrejöttétől számítva és ugyanazon határidőben köteles befizetni az adót az adózási időszakért, vagy annak arányos részét, amikor az adózási kötelezettség keletkezett.

Ha az adózási kötelezettség az adózási időszak folyamán megszűnik, akkor ebben az esetben az adózónak 30 napon belül az adókötelezettség megszűnésétől számítva jeleznie kell a változást az adókezelőnek, aki visszatéríti az adót a fennmaradt időszakért.

Adókezelő

A helyi illetékes városnak nevezzük azt a várost melyen a kiadó automaták üzemelnek (50§). A város az általános irányelvek alapján részletes rendeletet határoz meg a kiadó automaták adózásáról, főleg az adókulcsról, adózás módszeréről, az adó megállapításához szükséges nyilvántartás vezetésének módjáról és tartalmáról, pénz automaták nyilvántartásáról, értesítési kötelezettségről, adómentesség feltételeiről.

 

VI. Nyereség nélküli játékgép adója

Adó tárgya: azon játékgépek, melyek pénzzel üzemelnek, miközben nem adnak pénznyereményt és mindenki számára elérhető nyilvános helyen üzemelnek a város területén.

Nyereség nélküli játékgépek közzé tartozik:

 • számítógépes játékokra használt elektronikus eszközök játékeszközök
 • mechanikus és elektronikus eszközök, automaták és más játékeszközök

Adófizető: olyan fizikai vagy magánszemély, aki a nyereség nélküli játékgépet üzemelteti

Adóalap: a nyereség nélküli játékgépek száma

Adókulcs: évente 20 € egy nyereség nélküli játékgép

Adókötelezettség:

 •          az adófizetési kötelezettség a gép üzembe helyezését követő hónap első napjától lép érvénybe
 •          az adófizetési kötelezettség megszűnik a nyereség nélküli játékgépen feltüntetni
 •          fizikai személy – aki jogosult a város területén lévő ingatlan használatára esetleg használja is ezt a lakást, nem lakás céljára szolgáló helyiséget, építkezési területet esetleg annak egy részét, vagy olyan létesítményt, amely nem építkezési, vagy kert, szőlő, gyümölcsös, befüvesített terület
 •          jogi személy – aki jogosult a város területén lévő ingatlan használatára, esetleg használja is azt vállalkozás céljára
 •          vállalkozó – aki jogosult a város területén lévő ingatlan használatára, esetleg használja is azt vállalkozás céljára
 •          fizikai és jogi személy-
  •    konténer űrtartalma  110 l                       0,0144€/liter
  •    konténer űrtartalma 1100l                       0,0126€/liter
  •          fizikai személy                                                    0,0493€/nap/személy
  •          saját és keresztnév, állandó illetve átmeneti lakcím, ha az adófizető a 2. bekezdés szerint (b), vagy (c) rendelkezések alapján cím, vállalati név vagy a vállalkozás helyszínét, személyazonosító szám
  •          azon személy azonosító adatait, akinek fizetési kötelezettségét átvállalta a helyi adó-törvény a 77-es§ 7. bekezdése alapján
  •          a helyi adótörvény 79. § az illeték megállapításához szükséges adatokat, valamint ezen adatokat igazoló okmányokat. Ha a helyi adótörvény 83. számú § alapján jogosult az illeték felmentése alól vagy annak csökkentésére, be kell nyújtani az ezen igényeket alátámasztó iratokat.
  •          fizikai személy – egy évre
  •          jogi vagy fizikai személy – vállalkozóknak, kik nagy mennyiségű hulladékot halmoznak fel
  •          állandó illetve átmeneti lakhelye van a Veskóci utcában
  •          ideiglenes elszállásolás diákszálláson a középiskolai illetve főiskolai tanulmányok ideje (az illeték csökkentésére köteles felmutatni az iskolalátogatásra vagy elszállásolásra vonatkozó iratokat)
  •          turnusokba végzett munka miatt átmeneti lakhelye van a munkásszállón (kedvezmény igényléséhez szükséges a munkaszerződés fénymásolata, vagy igazolás a munkáltatótól, munkaviszonyról. Ha a munkaszerződés az előző kivetési időben kötetett, akkor szükséges a becsületbeli nyilatkozat arról, hogy a munkaviszony még nem szűnt meg.
  •          mozgásképtelen (az engedmény feltétele a szakorvos által kiállított igazolás)
  •          80.életévét betöltött nyugdíjas
  •          Janské emléklap arany vagy gyémántfokú tulajdonosa.
  •          a család 5. vagy többedik tagja, akikkel közös háztartásban él, azonos állandó lakhelyen.
  •          börtönbüntetés (feltétele a börtönbüntetésről szóló igazolás felmutatása)
  •          külföldön való hosszabb tartózkodás esetén
   •          az adott hivataltól kiállított külföldi tartózkodásra vonatkozó irat- lakosság beevidálása, reziduális igazolás vagy a munkáltató által igazolt állandó munkaviszonyról való igazolás (abban az esetben ha létrejön a szerződés benyújtása az adózási időszak előtt szükséges felmutatni a becsületbeli nyilatkozatot az állandó munkaviszonyról)
   •          a Szlovák Köztársaság munkáltatója által való igazolás az adófizető  külföldi munkavállalása
   •          agentúra által kiadott igazolás, amely a külföldi munkát közvetítette
   •          házassági levél, valamint az illetékes hivatal igazolása a külföldi tartózkodásról
   •          egészségügyi intézmény igazolása az ott tartózkodásról
   •          az adófizetőnek nincs tartozása a várossal szemben
   •          megszűnik az adófizetési kötelezettség alapja (állandó illetve átmeneti lakhely megszűnése, megszűni az ingatlan használatára való jogosultság, családtag elhalálozása)
    •          azon polgároknak, akik hosszú ideig nem tartózkodnak állandó lakhelyükön és tartózkodási helyük ismeretlen
    •          gyerekotthonba és nevelő intézetekben lévő gyerekeknél
    •          szociális otthonban elhelyezett polgárok számára
    •          újszülöttnek a születési évben

Az adófizető köteles minden nyereség nélküli játékgépen feltüntetni:

 • cégnév vagy a szolgáltató megnevezése, székhely, azonosító szám
 • üzemeltetés székhelyét, ahol az eladó automata üzemel
 • az elhelyezés idejét és az üzemeltetés elkezdésének időpontját
 • nyereség nélküli játékgép típusát, gyártási számát

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Mária Dančejová
Nagykapos, Városi Hivatal, Finančné oddelenie, I.emelet, ajtó száma 2.
Telefón:421 56 638 28 47
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

VII. Gazdasági ügyek – Hulladék és apró építkezési törmelékekre vonatkozó illeték

 1. A város területén keletkezett hulladékért illetéket kell fizetni. Ez alól kivételt képez az elektromos hulladék és az apró építkezési törmelék.
 2. Illetéket az adófizető fizeti, aki:
 1. Abban az esetben, ha polgárnak a 2. pont (a), bekezdése alapján, a város területén egyidejűleg rendelkezik állandó és átmeneti lakhellyel is, az illetéket az állandó lakhely szerint fizeti.

A polgár a 2. bekezdés (a), pontja alapján, ha a városban állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik és közben jogosult az ingatlan használatára nem vállalkozási célból az illetéket az állandó lakcím vagy az átmeneti lakcím alapján fizeti (ez a határozat érvényét veszti, ha a városban mennyiségi gyűjtés van bevezetve)

 1. Ha több illetékfizető él közös háztartásban, az illeték kötelességét átvállalhatja a közös háztartásban élők egyike.
 2. Az a személy, aki más illeték kötelességét teljesíti ezt a változást jelentenie kel az adókezelőnek a változástól számított 30 napon belül az 582/2004-es törvény 77. § 7. bekezdése alapján.
 3. Ha a közös háztartásban élők illetékfizetési kötelezettségét vállaló személye cserélődik, ezt a változást kötelesek bejelenteni. Az új személy megbízatása a következő adózási időszakban kezdődik, kivételt képez, ha elhalálozás miatt történt változás.
 4. Az illetékfizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha a 2. pontban leírt helyzet áll fenn.

Az illetékfizetési kötelezettség megszűnik, ha megszűnik ezen kötelesség alapja., pl. oka ami által ez a kötelezettség keletkezett.

 1. Illeték díja:
 1. Az illetékfizetési kötelezettség életbelépéséből számított 30 napon belül a fizető személy köteles bejelenteni az ügyintézőnek a helyzetet, valamint minden tényezőt, amit hatással van az illeték letörlésére, valamint a következő adatokban bekövetkezett változásokat:
 1. Az adófizető köteles értesíteni a várost, ha úgy véli, hogy a számára kirótt illeték mértékének alacsonyabbnak kell lennie a meghatározottól. Az illeték csökkentését kérvényezheti abban az esetben is, ha az ingatlant nem használja annak ellenére, hogy jogosult rá.
 2. A város az illeték kifizetését a következőképpen határozza meg:
 1. Nagykapos városa a törvény alapján az illetéket az egész adózási időszakra határozza meg. A megállapított illeték a határozat hatályba lépésétől érvényes. A város az illeték kifizetésére részletfizetési módot is határozhat meg, a részletek kifizetése meghatározott időszakra van ütemezve, melyet a város szab meg.
 2. A város az illeték kifizetését részletfizetésre is engedélyezi, az általa meghatározott ütemterv szerint engedélyez:

A 15.rész 13. számú b,c,d,f bekezdések érvényesítése esetén az illeték csökkentésének     kérvényezésekor az adófizető köteles írásban felmutatni az adott adózási évre vonatkozó hivatalos iratokat, melyek szerint több mint 90 napot nem tartózkodott Nagykapos területén s ezt írásban felmutatni május 31-ig.

A határidő be nem tartásával az adóalany elveszíti jogát az adócsökkentés igénylésére.

A felsorolt iratok mellőzésével a polgár nem jogosult az adott időszakban az illeték csökkentésére.

Abban az esetben, ha az iratok a 15.rész 13. számú b,c,d,f bekezdések alapján nem szlovák vagy cseh nyelven írottak szükséges csatolni az okmányok fordítását is. Az iratok nem helyettesíthetőek  becsületbeli nyilatkozattal.

Az adókezelő az adófizető számára egy típusú engedményt nyújt. (az adófizető számára legkedvezőbbet)

 1.  Nagykapos városa az adófizető kérelmére elengedheti az illeték kifizetését, a következő okokból:

Az illetékcsökkentéshez szükséges a következő iratok felmutatása:

A 15. számú 14.bekezdése  az (a), (b) pontban leírtak szerint az illeték csökkentésének kérvényezésekor az adófizető köteles írásban felmutatni május 31-ig az adózási évben a hivatalos iratokat, melyekből kifolyólag több mint 90 napot nem tartózkodott Nagykapos városában. Ha ebben az időszakban nem kerül sor az iratok felmutatására az adófizető nem jogosult az illeték mértékének csökkentésére.

Abban az esetben ha az irat a 15 –ös számú 14. bekezdés (b), (c), (d) pontja alapján nem szlovák vagy cseh nyelvezetűek az iratok, akkor az iratokkal együtt a polgár köteles felmutatni az iratok fordítását. Nem szükséges hivatalos fordítás. Az iratok nem helyettesíthetőek becsületbeli nyilatkozatta.

Nagykapos városa egyes esetekben a 15-ös 13 és a 14 bekezdés alapján elengedheti az időpont betartását.

 1. Nagykapos városa az adófizető által benyújtott kérvény alapján visszatérítheti az illetéket vagy annak egy részét abban az esetben ha megszűnt az adófizető kötelessége az adott adófizetési időszakban és teljesíti az illeték visszafizetésére vagy annak egy részének megtérítésére szóló feltételeket.

Feltételek az illeték teljes vagy egy részének megtérítésére:

16.Nagykapos városa hivatali hatalmánál fogva elengedi az illeték fizetését:

17.Kommunális szemétre kirótt illeték nem érvényes azon fizikai személyekre, vállalkozókra, aki az állandó lakhelyén vállalkozik és nem foglalkozott más személyt úgynevezett önálló gazdasági tevékenységet folytató személy, kivételt képez a szállás, üzleti büfé szolgáltatások nyújtása.

A szociálisan rászoruló lakos a törvény mérséklésére az adott időszak április 15-ig kérvényezhet egyszeri segélyt az illeték egy részének kifizetésére.

Ügyintéző:

Bc. Beáta Pospíšilová
Nagykapos, Városi Hivatal,  Szervezési és adminisztrációs osztály, I. emelet, ajtó sz. -  3
Telefón: +421 56 6382631
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. VIII.     Közös és záró rendelkezések
 2.       Az adókötelezettség  létrejöttével  az adózó január 31-ig köteles leadni az ingatlanadóra, kutyaadóra, kiadó automaták adójára és nyereség nélküli játékgépekre vonatkozó adóbevallást.
 3.       Abban az esetben, ha adókötelezettség lép fel az ingatlanadóra, kutyaadóra, kiadó automaták adójára és nyereség nélküli játékgépekre adó kötelesség kezdetétől  számítva 30 napon belül az adózó köteles benyújtani az adóbevallását.
 4.       Elárverezés esetében, ha az ingatlan az adózó tulajdonába kerül az adóbevallását a kötelességtől számítva 30 napon belül kell teljesíteni.
 5.       Abban az esetben, ha az adófizető benyújtotta az ingatlanadóra, kutyaadóra, kiadó automaták adójára és nyereség nélküli játékgépekre vonatkozó adóbevallást az 1.bekezdés alapján újabb ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy kezelője lesz, esetleg változás áll be az ingatlan nagyságát, felhasználhatósága, bérlése esetén az adózó köteles január 31-ig részleges adóbevallást benyújtani a vállalkozásról az adóhivatalba.
 6.       Ha az adózó benyújtja az ingatlanadóra, kutyaadóra, kiadó automaták adójára és nyereség nélküli játékgépekre vonatkozó adóbevallását és ezen adózási időszakban változás áll be valamelyik adóalapnál – megszűnik vagy keletkezik- az adózó köteles részleges adóbevallást készíteni azon adóalapról ahol a változás történt ,csak a változásról, a változástól számítva legkésőbb 30 napon belül.
 7.       Az ingatlanadót, kutyaadót, kiadó automaták adót és nyereség nélküli játékgépek adóját az adókezelő határozza meg egész évre minden év január 1-i állapot szerint.
 8.       Ha az adókötelezettségben változás áll be a 2. 3.4.5.-ös bekezdés alapján az adókezelő az adó arányos részét rója ki.
 9.       Abban az esetben, ha az 5-ös pont alapján az adókötelezettségben változás áll be az adó alany visszaigényelheti a már kifizetett hónapokért járó adót. Azonban a visszaigénylés megszűnik, ha az adófizető nem nyújtja be az adó arányos részének visszafizetési kötelezettsége elavul, ha az adózó nem ad be részleges adóbevallást a változásról a változást követő 30 napon belül.
 10.       Ha az általános iránnyelvben nem található részletes leírás, azt megtaláljuk a Törvénykönyv 582∕2004. sz. törvénye és a Szlovák Nemzeti Tanács 563/2009 sz. adóról és adórendeletről szóló törvényében.
 1.   Az adó és illetéket befizetésének módja:
 •          Postai csekk formájában
 •          Banki átutalással
  •     helyi adók: számlaszám 19720622/0200 –VÚB ban

                        10198700/5200 – OTP ban

 •     készpénzben a városi hivatal pénztárába
 1.   Ha ebben a rendeletben nincs meghatározva másképp, akkor az adózási illetékrők szóló 563∕2009 sz. Törvény alapján kell eljárni.
 2.   Nagykapos városa általános iránnyelvű rendelkezését a Városi Tanács hagyta jóvá 2012.dec. 13-án a 190∕2012 sz. rendeletben.
 3.   Ezzel a rendelettel egyidejűleg hatályát veszti Nagykapos Városának 112/2011 számú rendelete a helyi adóról 2011.12.16-án volt jóváhagyva.
 4.   Mindezen általános rendelkezések 2013.1.1-től lépnek érvénybe.

 

IX. Gazdasági ügyek  - A vállalkozás bejelentése

Minden vállalkozó köteles bejelentenie városnak a vállalkozás megkezdését.

Az üzleti törvény 269. § 2. bekezdés előírása szerint szerződést köt a várossal a              kommunális hulladék és apró építkezési hulladék gyűjtésére, elszállítására és megsemmisítésére.

Ügyintézéshez szükséges iratok:

 • az igénylő kérvénye, jogi személy bejelentési kötelessége helyi illeték kifizetésére a kommunális hulladék és apró építkezési hulladék elszállításáért. 
 • vállalkozásra való jogosultság
 • nyitvatartási és üzemeltetési idő bejelentése
 • kezdő vállalkozásra szolgáló létesítményeknél szükséges az Építészeti hivatal kolaudációs határozata mely tartalmazza az épület rendeltetési célját.

    Ügyintézéshez szükséges irat: jogi személyek bejelentkezési kötelessége a kommunális hulladék elszállításának kifizetésére.

    Illeték: díjmentes

   Ügyintézés határideje: 30 napig

   Összefüggő előírások: 120/2012  sz. általános irányelvek a helyi adókról és illetékekről

Ügyintéző:

Bc. Beáta Pospíšilová
Nagykapos, Városi Hivatal,  Szervezési és adminisztrációs osztály, I. emelet, ajtó sz. -  3
Telefón: +421 56 6382631
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

  X. Pénzügyi ügyek –Vállalkozási kötelezettségek

 Az általános irányelvekkel összhangban az üzlet nyitvatartásiról és a szolgáltatás idejéről     szóló 119/2012 –es számú rendelet szerint Nagykapos területén a vállalkozás alanya határozza    meg az üzemeltetési időt minden részlegen.

 Az üzemeltetési időt a vállalkozónak jelentenie kell Nagykapos városának a szervezési és   adminisztrációs osztályon legkésőbb 7 nappal az üzemeltetés elkezdése előtt a nyitvatartási idő megváltoztatásáról.

   Az üzemeltetési időt Nagykapos városa írásban igazolja.

  Az írásos felhívásnak tartalmaznia kell :

 • vállalat nevét és címét
 • az üzem megnevezését és címét
 • üzemeletetés kezdetét
 • eladás vagy üzemeltetési idejét, eladás tárgyát, ill. a nyújtott szolgáltatások tárgyát 

 A kérvényhez csatolódik:

 • kereskedelmi nyilvántartás vagy a vállalkozói engedély fénymásolata
 • tulajdonlevél, a helységek bérlésének esetében a bérleti szerződés
 • a nagymihályi Regionális hivatal egészségügyi osztályának pozitív határozata
 • az építkezési hivatal álláspontja az üzemeltetési céljainak változásáról 

 Ügyintézéshez szükséges iratok: a nyitvatartási és üzemeltetési idő bejelentése

 Illeték: díjmentes

 Ügyintézés időtartama: 30 napig

 Vonatkozó előírások: általános irányelvek 119-2012 számú szabály a nyilvántartás és  üzemeltetési időről Nagykapos területén.

Ügyintéző:

 Bc. Beáta Pospíšilová
Nagykapos, Városi Hivatal,  Szervezési és adminisztrációs osztály, I. emelet, ajtó sz. -  3
Telefón: +421 56 6382631
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.