Podnikatelia

UDELENIE INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE VÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV

 Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov sa vydáva na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

 - Žiadosť
 - Doklady v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách:

 

 1. Výpis z obchodného registre nie starší ako tri mesiace
 2. Zoznam spoločníkov alebo akcionárov (obchodné meno, sídlo, IČO alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, výška vkladu spoločníka, počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní akcionár, údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka)
 3. Informácia o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka
 4. Meno, priezvisko, rodné číslo odborne spôsobilej osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie výherných prístrojov, odbornú spôsobilosť žiadateľ preukáže priložením odborného životopisu, vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje sú pravdivé, podpisy musia byť úradne overené
 5. Doklady preukazujúce bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 6. Mená, priezviská, rodné čísla členov predstavenstva, dozornej rady, ak je zriadená, osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu
 7. Stanovy spoločnosti
 8. Návrh organizačnej štruktúry žiadateľa
 9. Návrh obchodno-finančného plánu
 10. Písomné vyhlásenie spoločníkov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz – čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom
 11. Splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celkovej výške priložením výpisov z účtu v banke
 12. Potvrdenie, že finančná zábezpeka je vinkulovaná 
 13. Čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom o pôvode základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku
 14. Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 1493,50 € za jeden výherný prístroj
 15. Materiálno technické zabezpečenie prevádzkovania výherných hracích prístrojov (VHP) - servis, údržba, výbery
 16. Počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní VHP – čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom
 17. Vyhlásenie žiadateľa o opatrení, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť hazardnej hry – čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom
 18. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní
 19. Doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov – osvedčenia od poverenej skúšobne
 20. Protokol o výhernom pomere VHP, ktorého kontrolu správnosti je prevádzkovateľ VHP povinný zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov 
 21. Herný plán a pravidlá hry

Poplatok:

Poplatok za udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov za každý výherný prístroj je 1.500.- €.
Poplatok za zmenu licencie na základe žiadosti prevádzkovateľa je 200.- €.

 Kontakt:

Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
L.N. Tolstého č. 1
Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí
č. dv. 10
Katarína Baloghová, Ing. Milena Zálešáková
tel.kontakt: 056 / 638 26 31
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.