Symboly mesta

Vlajka a pečať mesta

Vlajka
Vlajka mesta je delená na dve polia, raz zvislo a raz vodorovne. V hornej časti je žltá a červená farba a v dolnej časti je červená a žltá farba. Vlajka je ukončená tzv. lastovičím chvostom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky.

Pečať
Pečať mesta Veľké Kapušany tvorí erb Mesta Veľké Kapušany s hrubopisom "COPUS VEĽKÉ KAPUŠANY". Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

Erb Mesta Veľké Kapušany

 

ErbErb mesta vyplýva z odporúčania heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR:
v červenom štíte pod dvoma zlatými krížikmi zlatý polmesiac a hviezda.
Erb sa vyobrazuje farebne. Farbami mesta sú: červená a žltá.

Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, dreva, kameňa, z keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu.

Erb mesta sú oprávnené používať:

  • orgány mesta,
  • iné orgány, ktoré určí mestské zastupiteľstvo.