Pohrebné služby

Vybavenie pohrebu
- postup v prípade úmrtia-

Ak nastalo úmrtie:

- doma -

  1. zavolať lekára, ktorý vykoná prehliadku a vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Tento list lekár odovzdáva blízkej osobe¹⁾ zosnulého, ktorá má právo rozhodovať o ďalšom postupe pochovania.
  2. zavolať pohrebnú službu, ktorá Vám zabezpečí rakvu s príslušenstvom, pohrebné vozidlo na prevoz mŕtveho, umývanie, kozmetickú úpravu a oblečenie mŕtveho ( oblečenie, v ktorom bude pochovaný, zabezpečujú príbuzní ). Pohrebnú službu si zvolíte sami, je prísne zakázané lekárom odporučiť konkrétnu pohrebnú službu ²⁾.
  3. zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.

- v nemocnici -

  1. skontaktuje Vás personál nemocnice, poskytnú Vám všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Ak treba vykonať pitvu,odvezie sa zosnulý na patológiu.
  2. zavolať pohrebnú službu, ktorá Vám zabezpečí rakvu s príslušenstvom, pohrebné vozidlo na prevoz mŕtveho, umývanie, kozmetickú úpravu a oblečenie mŕtveho ( oblečenie, v ktorom bude pochovaný, zabezpečujú príbuzní ). Pohrebnú službu si zvolíte sami, je prísne zakázané lekárom odporučiť konkrétnu pohrebnú službu ²⁾.

V prípade že Váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoze sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou.

Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode, alebo domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy pohrebníctva.

Ďalej musíte vyhľadať matričný úrad, ku ktorému patrí miesto úmrtia ( NIE na základe trvalého bydliska!!! ), kde sa urobí zápis úmrtia. Za zápis sa neplatí.

Na matričný úrad potrebujete nasledovné doklady:
- list o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár,
- občiansky preukaz zomretého i vybavujúcej osoby,
- rodný a sobášny list zomrelého,
- úmrtný list manžela/manželky, ak je zomrelý/á už vdova/vdovec.

Potom je potrebné zabezpečiť čas obradu na úrade, ktorý zabezpečí pochovanie.

Mesto alebo obec – občiansky obrad

Farský úrad – zápis do cirkevnej matriky, kde potrebujete originál úmrtného listu na zápis do cirkevnej matriky. Úmrtný list musí mať pečiatku štátnej matriky, vyžaduje sa osobný kontakt.

Ďalej musíte kontaktovať prevádzkovateľa pohrebiska, kde sa uskutoční pohreb.
Prevádzkovateľ zabezpečuje chladiace zariadenie, priestory domu smútku, službu počas obradu, vykopanie a zasypanie hrobu, uloženie vencov a kvetín.

Právo užívať hrobové miesto na verejnom pohrebisku vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom ³⁾.

Obstarávateľ pohrebu má nárok na príspevok od štátu. K tomu je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú potvrdí pohrebná služba, a podáva sa a príspevok vypláca úrad práce podľa posledného pobytu zomretého. Výška príspevku je 79, 67 €.

Príslušné predpisy: Zákon 131/2010 o pohrebníctve

VZN č. 106 mesta Veľké Kapušany o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská

¹⁾ - § 116 Občianskeho zákonníka
²⁾ - § 4, ods. (2), zákona 131/2010 o pohrebníctve
³⁾ - §21, ods. (1), zákona 131/2010 o pohrebníctve

Cenník cintorínskych služieb - platný od 01.02.2011

Všeobecné podmienky
1. Cenník platí pre všetkých odberateľov pohrebno – cintorínkych prác.
2. Ceny sú stanované dohodou na cenovú úroveň obvyklých cien platných v čase a mieste ich plnenia.
3. Pri dojednaní prác a služieb pre objednávateľa /občana/ je dodávateľ povonný uviesť na doklade /objednávke/ dátum, dojednanú cenu, prípadne ďalšie náležitosti potrebné pre uzavretie zmluvy – objednávky.
4. Dodávateľ zodpovedá za vykonanie prác a služieb v rozsahu stanovenom prijatou objednávkou, dojednanú cenu objednávateľ zaplatí do 14 dní od prevedienia prác (predom).
5. Dodávateľ je povinný vhodným spôsobom informovať občanov – objednávateľov o platných cenách a dodacích podmienkach pohrebo – cintorínskych služieb. V miestnostiach kde sa prijímajú objednávky je povinný mať k dispozícií na viditeľnom a pristupnom mieste platný cenník.
6. Dodávateľ je povinný vystaviť objednávateľovi – občanovi za poskytované práce a služby platný daňový doklad (faktúru, resp. účtenku registračnej pokladne).
7. Platnosť cenníka: Tento cenník nadobúda účinnosť od 01.02.2011.

CENNÍK V EUR

Služieb pohrebiska
1. Výkop hrobu štandard (leto) 65,-
2. Výkop hrobu štandard (zima) 85,-
3. Výkop detského hrobu (leto) 35,-
4. Výkop detského hrobu (zima) 50,-
5. Výkop prehľbeného hrobu (let) 80,-
6. Výkop prehľbeného hrobu (zima) 95,-

Nájom hrobového miesta, miesta na dvojhrob, hrobku je na 10 rokov.
1. Nájom hrobového miesta 20,-
2. Obnova nájmu na hrobové miesto 16,-
3. Nájom hrobového miesta vopred 20,-
4. Nájom miesta pre dvojhorob 37,-
5. Obnová nájmu pre dvojhrob 30,-
6. Nájom miesta pre dvojhrob vopred 37,-
7. Nájom miesta pre detský hrob 10,-
8. Obnova nájmu pre detský hrob 8,-
9. Nájom miesta pre hrobku 40,-
10. Obnova nájmu pre hrobku 32,-
11. Nájom miesta pre hrobku vopred 40,-
12. Nájom miesta pre dvojhrobku vedľa seba 85,-
13. Obnova nájmu pre dvojhrobku vedľa seba 68,-
14. Nájom miesta pre dvojhrobku vedľa seba vopred 85,-
15. Nájom miesta pre urnu 33,-
16. Obnova nájmu pre urnu 25,-
17. Nájom obradnej miestnosti v dome smútku 40,-
18. Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku / každých začatých 24 hodín/ 8,-
19. Reprodukovaná hudba v obradnej miestnosti / použitie zvukového zariedenia/ 8,-
20. Poplatok za celodenný komerčný vstup motorového vozidla 7,-