Štatút mesta

Štatút mesta

Štatút Mesta Veľké Kapušany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom, ďalej postavenie a pôsobonosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, rieši širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

Dokument schválený MsZ dňa: 14.12.2009
pdfŠtatút mesta.pdf347.42 KB