Ako vybaviť

Podnikatelia

UDELENIE INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE VÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV

 Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov sa vydáva na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

 - Žiadosť
 - Doklady v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách:

Čítať ďalej...

Dane a poplatky

Daň z pozemkov

Správca dane ustanovuje na území Mesta Veľké Kapušany hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m².

Základ dane
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku m² a hodnoty za 1m² pozemku uvedenej v prílohe č. 1 zákona a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov takto:
k.ú. Veľké Kapušany:
orná pôda 0,4175 m²
trvalé trávnaté porasty 0,0308 m²

Čítať ďalej...

Sociálne záležitosti

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU ?
STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY?

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb, postupuje nasledovným spôsobom:

 - potrebné informácie a žiadosť získa na odbore organizačnom, administratívnom a sociálnych vecí
 - Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch,  L. N. Tolstého  č. 1, č. dv. 10 telefonicky – tel. č. 056 / 6382631,
 - na internete www.vkapusany.sk (časť - sociálne služby).

Čítať ďalej...

Životné prostredie

Povolenie na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Chcete postavený malý zdroj znečisťovania ovzdušia uviesť do prevádzky?
Potrebujete povolenie mesta na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Potrebné doklady: žiadosť, LV, PD, snímok PM
Poplatky: správny poplatok je 5 eur
Doba vybavenia: do 30 dní

Čítať ďalej...

Matrika

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré  nastali v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.         

Vybavuje: Zuzana Šipošová
Matričný úrad sa nachádza v budove Mestského úradu na prízemí č. dv. 17
Telefón: 056 628 24 21
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Stránkové dní a hodiny:
Pondelok až streda od 7.30 hod.- 16.00 hod. obed. prestávka od 12.00 – 12.30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: od 7.30 – 12.00 hod.

Spádové obce matričného úradu: Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Maťovské Vojkovce, Čičarovce, Čierne Pole, Budince, Veľké Slemence, Ruská, Ptrukša.

Čítať ďalej...

Bytová politika

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Čítať ďalej...