Elektronická úradná tabuľa

Nová aplikácia Môjbus/Ubian pre cestujúcu verejnosť

Spoločnosť ARVIVA Michalovce  v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom  sa snaží o neustále zvyšovanie kvality a informovanosti cestujúcej verejnosti. Veľkým priekopníkom v tejto oblasti bolo spustenie novej webovej aplikácie, ktorá v dnešnej modernej dobe prináša cestujúcim všetky potrebné aktuálne informácie  o cestovných poriadkoch v autobusovej doprave a to v reálnom čase, ale ešte omnoho viac.

  Táto webová aplikácia uľahčuje akékoľvek cestovanie autobusom a poskytuje všetky aktuálne – ONLINE informácie o spojeniach momentálnej polohe autobusu, presnom čase odchodu a príchodu so zobazením na mapke, ale aj o prípadnom meškaní a ďalšími možnosťami nastavení s veľa novými informáciami.

Pre použitie tejto webovej aplikácie si len jednoducho zadáte vo vašom mobile webovú adresu www.moj.bus.sk alebo www.ubian.sk  a ihneď máte k dispozícii všetky  informácie. Samozrejme pre zobrazenie aplikácie mobilom stačí načítať QR- kód dostupný na autobusovej zastávke. Aplikácia je veľmi jednoduchá a pohodlná, ktorá sa ovláda prakticky sama, podľa vašej potreby.

Webová aplikácia nájdete tu. 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých rozhodnutia Okresného Úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že TRAIN BUILDING TEAM, s.r.o., Tulipánová 19, 079 01 , Veľké Kapušany činnosť: Rozšírenie prevádzky na výkup železného šrotu a farebných kovov Veľké Kapušany sa nebude ďalej posudzovať.

Viac informácií môžete prečítať tu. 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ matematiky učiteľ informatiky

Základná škola P.O.Hviezdoslava na sídl. P.O.Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ matematiky učiteľ informatiky

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Pozvánka na zhromaždenie

Lesné hospodárstvo Kolonistov Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov Lesného hospodárstva Kolonistov Veľké Kapušany, ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2017 v jedálni SOŠ, ul. Janka Kráľa 25 vo Veľkých Kapušanoch so začiatkom o 14.00 hod.

Viac informácií o zasadnutí môžete prečítať tu

Uzávierka železničných priecestí

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti spoločnosť SUDOP Košice a.s. zverejňuje informáciu o dočasnom dopravnom značení pre uzávierku železničných priecestí (pri obci Drahňov), a následné obchádzkové trasy, ktoré sú nutné kvôli úplnej uzávierke úsekov ciest v mieste rekonštruovaných priecestí v rámci realizácie železničnej trate.

Čítať ďalej...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

M E S T O Veľké Kapušany ako zriaďovateľ podľa ustanovenia § 4 odsek 1, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu. 

Africký mor ošípaných

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce z dôvodu, že oblasť okresu Michalovce východne od rieky Laborec a zároveň južne od medzinárodnej cesty E50 spadá do nárazníkovej zóny výskytu afrického moru ošípaných, upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných vymedzenej oblasti okresu Michalovce, aby pri zabíjačkách venovali dôraz na prehliadku ante a post mortem ( pred a po zabití ). 

V prípade podozrivých príznakov je potrebné ihneď informovať súkromného veterinárneho lekára a Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce.

Uvedené ochorenie má značnú schopnosť rýchleho šírenia, čo spôsobuje v chovoch ošípaných značné ekonomické straty.

O príznakoch ochorenia a o prevencii sa môžete viac dozvedieť tu. 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Zisťovanie vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017  

Viac môžete prečítať tu. 

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany (187/C/7)

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 187/C/7 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Ďalšie články...

 1. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany (č.187/C/3)
 2. Oznámenie o strategickom dokumente
 3. „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“
 4. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - 20.12.2016
 5. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany - 20.12.2016
 6. Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi v Spišskej Novej Vesi
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.1.2017 do 30.06.2017
 8. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho
 9. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -19.9.2016
 11. Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník
 12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany
 13. Verejná vyhláška o začatí stavebného konania
 14. Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja
 15. Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky
 16. Harmonogram vývozu Komunálneho odpadu v Meste Veľké Kapušany
 17. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016/2
 18. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016
 19. „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“ – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu
 20. Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020