Voľba prezidenta SR

Informácia pre voliča

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) zákon neupravuje.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky (oprávnený volič).

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadal.

Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského cestovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade.

Čítať ďalej...

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec

BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava

FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra

JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad

KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava

MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava

MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad

OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
sa 29.1.2014 vzdal kandidatúry

PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg, Bratislava

ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Mesto Veľké Kapušany podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v meste Veľké Kapušany
voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom sú:

 

Okrsok č. 1: Denné centrum (bývalý Klub dôchodcov), Zelená ul. č. 178/68
- Agátová, Čepeľ, Družstevná, Kúpeľná, Mlynská, Muškátová, Nezábudková, Orgovánová, Ružová, Staničná, Tulipánová, Zelená

Okrsok č. 2: Mestské kultúrne stredisko, Nám. I. Dobóa č. 119/2
-Centrum I. 925, Čičarovská, Hadabuda, J.A.Komenského, J. Dóžu, Ľ. Štúra, Petőfiho

Okrsok č. 3: Mestské kultúrne stredisko, Nám. I.Dobóa č. 119/2
-
Centrum I. 921, 922, 923, 924, Centrum II., Malokapušianska, P.O.H. 58.

Okrsok č. 4: Materská škola I., Sídl. P.O.H. č. 1644/117
-
L.N. Tolstého č. 80, 81, 82, 84, 85, 914, 915, 916, 917.

Okrsok č. 5: Materská škola I., Sídl. P.O.H. č. 1644/117
- P.O.H. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Okrsok č. 6: Základná škola P. O. Hviezdoslava, Sídl. P.O.H. č. 1643/62
-
P.O.H. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51.

Okrsok č. 7: Základná škola P. O. Hviezdoslava, Sídl. P.O.H. č. 1643/62
-
P.O.H. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74.

Okrsok č. 8: Stredná odborná škola - Szakközépiskola,Ul. J. Kráľa č. 888/25
-
J. Kráľa + okále, P.O.H. 16, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 47, Vinohradská, Vojanská.

Okrsok č. 9: Kultúrny dom, Ul. Veškovská č. 17/77
-
Veškovská

Okrsok č. 10: Turistické informačné centrum, Hlavná ulica č. 416/58
-Bratislavská, Hlavná, J. Erdélyiho, Z. Fábryho, Záhradná, Z. Fábryho bl. č. 96, 97, 98, 99, 108, 110