Civilná ochrana

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných obyvateľov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalosti volajte:
linku 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania (integrovaný záchranný systém)

Volať na číslo 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu - pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.

Čítať ďalej...

Varovanie obyvateľstva - Hlásna služba

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

  • nastáva mimoriadna situácia,
  • Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorovú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

Varovné signály a spôsob ich vyhlasovania na ohrozenom území

Plán ochrany obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

  • nastáva mimoriadna situácia,
  • Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorovú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

Varovné signály a spôsob ich vyhlasovania na ohrozenom území

Krízový štáb

Funkcia Meno a priezvisko Trvalé bydlisko Mobil Pracovisko Byt
Telefón Telefón
Predseda Peter Petrikán, Mgr. Veľké Kapušany, POH 18/3 0905 415565 056/6382562 0905415565
Podpredseda Juraj Gyimesi, Dr. Kráľovský Chlmec, Kossuthova 606/89 0917 618029 056/6382562 0917618029
Tajomník štábu Andrea Jecková, Mgr. Veľké Kapušany,L.N.T. 85/13 0907 287559 0917632500 0907287559
Člen štábu Ladislav Papp, Mgr. Veľké Kapušany, Hlavná 59 0908 846902 056/6382630 056/6382169
Člen štábu Michal Hriš, Ing. Veľké Kapušany, Veškovská 26/68 0905 467232 0905467232 0905467232
Člen štábu Ján Horváth, Ing. Krišovská Liesková č. d. 44 0908 875657 056/6383135 0908875657
Člen štábu Agáta Gilányiová, Ing. Ptrukša č.d. 163 0918 632023 056/6382847 0918632023
Člen štábu Ján Fintor Veľké Kapušany, POH 45/67 0905 634798 056/6382562 0905634798

Štatút krízového štábu
Rokovací poriadok krízového štábu