Mesto v číslach

Obyvateľstvo

Trvalé bývajúce obyvateľstvo mesta je na úrovni

Podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
9 760 osôb 9 406 osôb

 

Čítať ďalej...

Infraštruktúra

Mesto Veľké Kapušany je zásobované pitnou vodou z Pobodrožskej vodárenskej sústavy. Vodovod je v dĺžke 19 500 m. Mesto je ďalej plynofikované - rozvoj plynu je v dĺžke 23,95 km a má vybudovanú kanalizačnú sieť v dĺžke 1 600 m. Odpadové vody sú odvádzané 4 zberačmi do jestvujúcej čističky odpadovej vody v juhovýchodnej časti zastavaného územia mesta. Riešenie odkanalizovania mesta je súčasťou projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína". Miestne komunikácie sú v dĺžke 14,3 km.

Geografická poloha

Veľké Kapušany sa nachádzajú v nadmorskej výške 110 m. Rozloha mesta je 29,61 km2. Mesto leží na Východoslovenskej nížine, medzi riekami Uh, Latorica a Laborec a je centrom regiónu Použie. Severná časť mesta sa nachádza na starom agradačnom vale Uhu, ktorú tvoria mladotreťohorné íly a piesky pokryté mocnými štvrťhornými riečnymi a eobolitickými uloženinami.

Južná časť mesta zaberá Chránená krajinná oblasť Latorica, ktorej centrálna časť bola v roku 1993 zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade (ramsarské lokality). Územie ramsarskej lokality, rovnako ako i územie chránenej krajinnej oblasti je charakteristické lužnými lesmi, sústavou mŕtvych ramien a aluviálnymi lúkami s terénnymi depresiami a močiarmi. Prirodzené lužné lesy reprezentujú komplexy s charakteristickými, dnes už zriedkavými a mimoriadne vzácnymi vodnými a močiarnymi biocenózami.

V blízkosti 5 km od mesta sa nachádza Prírodná rezervácia Ortov, ktoré je typické mŕtve rameno. Prírodná rezervácia Ortov svojou polohou /zo všetkých strán je viac menej obklopené poľnohospodárskou pôdou/, ale najmä izolovanosťou od väčších aktivít tokov a zachovanosťou je jedinečným prírodným fenoménom, nemajúcim obdobu v našej republike. V recipiente jazera sa zachovali viaceré pôvodné mokraďové a vodné rastlinné spoločenstvá s viacerými dnes už zväčša zriedkavými a vzácnymi rastlinami.