Projekty EU

Stretnutie partnerských miest

indexGrantový systém: Európska komisia, Európa pre občanov
Opatrenie: 1.1 Stretnutie občanov v rámci družovných partnerstiev miest
Názov projektu: Travel, experience and celebrate withou border - Cestuj, spoznávaj a oslavuj bez hraníc
Výška dotácie: 21.000,- EUR
Podujatie sa uskutočnilo v októbri 2013 s medzinárodnou účasťou a bolo odlišné od obvyklých podujatí. Štyri partnerské mestá (Tokaj Város Onkormányzata - HU, Vásárosnamény Város Onkormányzata - HU, Arenas de San Pedro - ES, Veľké Kapušany - SK) spoločne naplánovali takú štruktúru programov aby bola prínosom a obohacovala spoločne strávené dni o nové priateľstv á a nové poznania. Podstatnú časť podujatia tvorilo posilnenie integrácie, čo partnerské mestá dosiahli na spoločných workshopoch, besedách - do popredia sa dostávali práva, hodnoty a príležitosti, ktoré ponúka Európska únia.

Na nasledujúcej webovej stránke sa môžete dozvedieť viac informácií o projekte a pozrieť fotogalériu z podujatia (http:bez-hranic.vkapusany.sk)

Skateboardové ihrisko

Grantový systém: Nadácia SPP
Názov projektu: Zóna športu
Výška dotácie: 12.000,- EUR
Rok: 2014

Cieľom projektu je vybudovanie skateboardového ihriska na ul. Kúpeľnej vo Veľkých Kapušanoch.

Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Slovenské elektrárne, a.s.
Schválená dotácia: 500,- EUR
Názov projektu: Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany.

Cieľom projektu je vydanie publikácie  s  názvom Sociálne služby pre seniorov vo Veľkých Kapušanoch. Ide o stručný prehľad ponúkaných služieb a zariadení poskytujúce sociálne služby pre seniorov.

Vydanie publikácie podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL.

Zberný dvor v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4.Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
                  4.2 Podpora aktívít na zhodnocovanie odpadu
Schválená dotáacia: 664.117,03 EUR
Cieľ projektu: - výstavba a prevádzka dvora komunálneho odpadu
                      - zakúpenie zariadení a technológie na separáciu zložiek KO
                      - výstavba zberného dvora podľa predloženej PD

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na zber, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparoaných zložiek odpadov komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného zberu odobraté z mesta, odvážané na ďalšie spracovanie. Separované zložky KO: papier, sklo, plasty, drobný stavebný odpad, bbiologicky rozložiteľný odpad. Prostredníctvom projektu sa zakúpia 10 vaňové kontajnery, vybudovuje sa plocha BRO, zakúpis a technológia nevyhnutná na separáciu daných odpadov.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, v rámci operačného programu Životné prostredie.

Rozšírenie kamerového systému v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Schválená dotácia: 7.000,- EUR
Rok: 2013

Názov projektu: "Predchádzanie a zamedzenie vzniku a šíreniu kriminality v meste Veľké Kapušany"
Cieľ projektu: Rozšírenie kamerového  a monitorovacieho systému v meste Veľké Kapušany na prioritné miesta, ktoré je potrebné k prevencií kriminality v meste Veľké Kapušany monitorovať.
Špecifické ciele: zvýšenie bezpečnosti mesta, zvýšenie aktivity preventívneho charakteru, pokrytie problémových miest.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality a Okresného úradu v Košiciach.Lets put our minds together

altMesto Veľké Kapušany uskutočnilo plánovaciu návštevu medzi 1.-4.4.2012, ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácie a mládeže z 5 štátov a to z Írska, Talianska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Témou plánovacej návštevy bolo vypracovať projekt do grantového programu Mládež v akcii, ktorý pomôže mladým ľuďom lepšie porozumieť demokratickým mechanizmom a svojimi aktivitami prispieva k rozvoji iniciatívnosti a kreativity mladých ľudí vo všetkých zainteresovaných štátoch.

Čítať ďalej...

Mesto Veľké Kapušany získalo 1.414.009 Eur na rekonštrukciu Základnej školy Jánosa Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch

Mesto Veľké Kapušany podalo v roku 2009 na druhýkrát projekt na rekonštrukciu Základnej školy Jánosa Erdélyiho. Prvý pokus bol v roku 2008 avšak projekt bol neschválený.
Vďaka úspešného projektu Mesto Veľké Kapušany získal 1.414.009 Eur z Regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie Mesta Veľké Kapušany predstavuje 5% z celkových nákladov projektu.

Čítať ďalej...

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta.

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Mesto Veľké Kapušany získalo z Regionálneho operačného programu nenávratný finančný príspevok vo výške 1.316.475,24 Eur na rekonštrukciu centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany.

Projekt Regenerácia Centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany zahrňuje kompletnú rekonštrukciu dláždených a asfaltových chodníkov v lokalite od ul. Zoltána Fábryho /križovatka od predajne OÁZA/ po sídl. P.O.Hviezdoslava /po obytný blok č. 45/. Dôraz sa kladie na bezbariérový prístup na celej rekonštruovanej ploche. Vybudovanie nových a rekonštrukcia starých parkovacích plôch, situovanie novej autobusovej zastávky, revitalizácia mestského parku J. Erdélyiho, výsadba nových prvkov verejnej zelene, umiestnenie modernej mestskej drobnej architektúry, rekonštrukcia verejného osvetlenia a zabezpečenie verejného prístupu na internet.

Čítať ďalej...

Mesto získalo 2 mil. eur (62 mil. Sk) na rekonštrukciu Základnej školy P. O. Hviezdoslava

Základná škola P.O. Hviezdoslava bola postavená v 70. rokoch a tvorila súčasť zástavby sídliska P.O.H.
Škola pozostáva z 8 pavilónov a to zo 4 učebňových pre ročníky 5 - 9 , pavilónu pre ročníky 1 - 4, z pavilónu telocvične, špeciálnych učební a kuchynsko - jedálenského. Pavilóny sú spojené spojovacími chodbami, ktoré sú vytvorené z oceľovej konštrukcie so sklenenou výplňou , strecha nad chodbami je z trapézového plechu, ktoré spôsobujú veľké straty tepla pri vykurovaní objektu. Škola má ploché strechy, ktoré miestami pretekajú a spôsobujú škody vo vnútornom vybavení. Z tepelno- technického hľadiska sú jestvujúce okenné a dverné výplne nevyhovujúce. Sociálne zariadenia sú zastarané, na stenách olejová maľba a stav podláh nevyhovujú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám.

Čítať ďalej...