Hlavný kontrolór

Mgr. Anetta Kalaposová

Dátum narodenia:

Zamestnania:

 

 

Vzdelanie:

 

Postavenie hlavného kontrolóra:
Povinnosť mesta mať hlavného kontrolóra stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom mesta. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitných predpisov.

Rozsah kontrolnej činnosti:
- vykonáva a zabezpečuje kontrolnú činnosť, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v organizačných útvaroch mestského úradu,
- vybavuje sťažnosti klientov a kontroluje spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným organizačným útvarom,
- upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušovanie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy,
- zabezpečuje kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a všeobecne záväzných nariadení,
- vypracúva analýzu kontrolných zistení a prijatých opatrení pre potreby mestského zastupiteľstva a jej orgánov a správy o vykonaných kontrolách,
- rozpracúva a metodicky usmerňuje uplatňovanie právnych noriem v oblasti kontroly, ako aj v oblasti podaných sťažností a petícií,
- koordinuje prácu s útvarmi mesta pri výkone kontrolných akcií, najmä ich súčinnosť na kontrolných akciách,
- zabezpečuje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva v oblasti kontrolnej činnosti,
- vybavuje a posudzuje sťažnosti a petície občanov v súčinnosti s príslušnými útvarmi mestského úradu a organizáciami v pôsobnosti mesta,
- sleduje a vedie evidenciu sťažností a petícií,
- spracúva materiály a stanoviská zásadného významu v oblasti sťažností a petícií,
- pripravuje rozbory a spracúva správy o vybavovaní sťažností a petícií pre potreby mestského zastupiteľstva,
- vybavuje petície klientov a posudzuje formálne a vecné náležitosti petícií odstúpených na vybavenie príslušným organizačným útvarom mesta.

Pôsobnosť hlavného kontrolóra:
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a plní okrem úloh uložených mestským zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:
- vydáva stanoviská k hospodáreniu mesta,
- vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta,

navrhuje:
- plán kontrolnej činnosti na príslušný kalendárny rok,
- program a organizačné zabezpečenie kontrolných akcií v organizáciách v pôsobnosti mesta a na odborných útvaroch mestského úradu,
- poverenia na výkon kontroly v organizáciách v pôsobnosti mesta podľa schváleného zamerania kontrolnej činnosti, ako aj mimoriadne kontroly,
- predĺženie základnej zákonnej lehoty pri prešetrovaní sťažností a petícií,
- nápravné opatrenia v súvislosti s vykonanými kontrolami,

zabezpečuje:
- koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy,
- výkon kontroly zameranej na dodržiavanie právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta,
- rozpracúvanie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v oblasti kontrolnej činnosti na podmienky mesta,
- dožiadania na výkon kontroly od orgánov činných v trestnom konaní,

koordinuje:
- kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
- vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
- prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností,

kontroluje:
- plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
- úroveň vybavovania sťažností a petícií.

Hlavný kontrolór zodpovedá za plnenie úloh útvaru mestskému zastupiteľstvu.