Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Informácia pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Čítať ďalej...

Určenie pracovného úväzku primátora mesta na budúce volebné obdobie 2014-2018

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle uznesenia č. 327 zo dňa 11. 8. 2014 a v zmysle § 11 ods. 4 písm. i.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u r č i l o, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude primátor mesta Veľké Kapušany vykonávať funkciu na plný úväzok.

Oznámenie

Mesto Veľké Kapušany v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/ 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších prepisov zverejňuje počet obyvateľov mesta Veľké Kapušany, ktorý je ku dňu 12. 8. 2014: 9332

Oznámenie o určenie počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 11. 8. 2014 č. 328 určilo, že Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch bude mať celkom 12 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celé mesto.