Referendá

OZNÁMENIE O MIESTE A ČASE KONANIA REFERENDA

Mesto Veľké Kapušany na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 320/2014 zo dňa 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda a § 7 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zmien a doplnkov, určuje okrsky na vykonanie referenda a miestnosti na hlasovanie.

Viac informácií si môžete prečítať tu.

 

Referendum 2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?