Prevádzkové poriadky

Zberný dvor

1. Základné údaje
Názov prevádzkovateľa zberného dvora: Mesto Veľké Kapušany
Sídlo: L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
Sídlo zariadenia na zber odpadov: ul. Mlynská 236/1, Veľké Kapušany
Meno zamestnanca zodpovedného
za prevádzku zberného dvora:
Ing. Ferdinand Óváry

2. Údaje o začatí prevádzky:
Začiatok prevádzky 03/2015.

3. Spôsob nakladania s odpadmi
Zhromažďovanie a triedenie zložiek komunálneho odpadu

Čítať ďalej...

Skatepark

Vstup a využívanie skateparku len na vlastné nebezpečenstvo !!!

Článok 1.
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia
1. Názov zariadenia: Skatepark
2. Prevádzkovateľ zariadenia: Mesto Veľké Kapušany

Článok 2.
Základné ustanovenia
1. Areál ihriska slúži najmä mládeži a občanom mesta Veľké Kapušany.
2. Každý užívateľ areálu ihriska je povinný sa oboznámiť s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
3. V areáli ihriska je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je areál prispôsobený.

Článok 3.
Základné pojmy
1. Skateparkom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie priestranstvo na ul. Kúpeľnej označené informačnou tabuľou, ktoré slúži na vyhradené športové aktivity.
2. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na skateboarde , BMX bicykli a kolieskových korčuliach.
4. Osoba vykonávajúca dozor je sprevádzajúca osoba staršia ako 18 rokov.
5. Za mokra, v zime a počas technických odstávok je park uzavretý!

Čítať ďalej...

Pohrebiská

I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie č.106 mesta Veľké Kapušany o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké Kapušany (ďalej len „cintorínsky poriadok") upravuje pôsobnosť mesta Veľké Kapušany ako prevádzkovateľa pohrebísk nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Veľké Kapušany (ďalej len „prevádzkovateľ"), práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami a s prevádzkovaním pohrebísk a návštevníkov pohrebísk.

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku v meste Veľké Kapušany,
b) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a domu smútku,
d) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
f) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve"),
h) spôsob nakladania s odpadmi,
i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
j) cenník služieb.

Čítať ďalej...

Turistické informačné centrum

Článok č.1
Všeobecné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok upresňuje rozsah služieb poskytovaných v kancelárií turistického informačného centra a povinnosti pracovníkov a užívateľov.

Článok č. 2
Základné údaje o kancelárií turistického informačného centra

Turistické informačné centrum vo Veľkých Kapušanoch bolo dané do užívania v r. 2006. Výstavba budovy TIC bola financovaná zo štrukturálnych fondov v programovacom období 2004 – 2007, prostredníctvom programu INTERREG III/A – Názov projektu : Brány Zemplína – Integrovaný program rozvoja turizmu Zemplína Veľké Kapušany – Tokaj.
V budove TIC sa nachádza multimediálna miestnosť s kapacitou sedenia 40 miest, galéria, pamätná izba, vyhliadková terasa, privítacia miestnosť a pivnica.

Čítať ďalej...

Detské Ihriská

Prevádzkovateľ: Mesto Veľké Kapušany
sídl. L.N. Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany
IČO 332 038

Charakteristika zariadenia: Detské ihrisko s hracími komponentmi určené pre
voľnočasovú aktivitu detí do 12 rokov. Hracie komponenty a areál detského ihriska splňajú normy STN EN 1176 a EN 1177.

Prevádzková doba:
Detské ihrisko je prístupné celoročne pri dodržaní otváracích hodín v letných a zimných mesiacoch.

  •  Prevádzková doba počas letných mesiacov: od 9.00 hod do 20.00 hod.
  • Prevádzková doba počas zimných mesiacov: od 10.00 hod. do 17.00 hod.
  •  Sanitárny deň : pondelok od 7.30 do 12.00 hod.

Čítať ďalej...

Domu Športu

Prevádzkový poriadok Domu športu ako telovýchovno – športového zariadenia je vypracovaný v zmysle § 22 zákona 4. 35/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 vyhlášky MZSR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno - športvé zariadenia.
1. Prevádzkovateľ
a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
Názov zariadenia: Dom športu
Adresa zariadenia: Sídl P.O. Hviezdoslava č. 69, 079 01 Veľké Kapušany
Správca zariadenia: Mesto Veľké Kapušany, Odbor technických a mestských služieb

Prevádzkovateľ: Mesto Veľké Kapušany
Sídlo: Sídl. L.N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany
IČO: 00332038
DIČ:2020540104
Tel.: 056/638 26 31, 638 25 62
Fax: 056/638 23 34
E-mail: mestsky.urad@vkapušany.sk

Čítať ďalej...