Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 122/B/2 zo dňa 28.4.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.