Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 146  zo dňa 31.08.2016 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany.

Podmienky si môžete prečítať tu