Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany z dôvodu osobitného zreteľa:  OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku.

Viac o zámere môžete prečítať tu.