Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho

Mesto Veľké Kapušany  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.o výkone práce  vo verejnom záujme  v znení   neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho, Z. Fábryho 36, Veľké Kapušany – Nagykapos.                                                                                            
Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.