Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - 20.12.2016

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých kapušanoch č. 179 zo dňa 14.12.2016 v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Viac môžete prečítať tu.