Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany (č.187/C/16)

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 187/C/16 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.