Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - č. 208/B/3

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých kapušanoch č. 208/B/3 zo dňa 26.04.2017 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Viac môžete prečítať tu