Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavná kontrolórka mesta
 4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva - predkladajú: predsedovia komisií MsZ
 5. Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta - predkladá: Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
 6. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I.  polrok školského roku 2016/2017 - predkladá: Ing. Gejza Dobos vedúci Spoločného školského úradu
 7. Opatrenia na ochranu pred povodňami – Povodňový plán - predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 8. VZN mesta Veľké Kapušany č. 135/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2017 - predkladá: Ing. Gejza Dobos vedúci Spoločného školského úradu
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver.

 zastupitelstvo