Lehoty na poskytovanie informácií

Dátum podania žiadosti na mesto je deň doručenia žiadosti na mestský úrad. Žiadosť o poskytnutie informácie sa bezodkladne vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákona neustanovuje inak.
Zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť lehotu na podanie informácie, najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú:

  1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
  2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

V prípade, že žiadosť o informáciu nespĺňa predpísané náležitosti, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie kratšej ako sedem dní, doplnil.

Ak žiadateľ požaduje už zverejnenú informáciu, môže prednosta mestského úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak mestský úrad nemá požadované informácie a má vedomosť, ktorá iná povinná osoba nimi disponuje, do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti jej túto žiadosť postúpi. Bezodkladne o tom žiadateľa informuje. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne.