Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu mestského úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva mestskému úradu Veľké Kapušany.

O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta. Primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mestskému úradu. Ak primátor v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od dorucenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.