Prehľad vzťahujúcich sa predpisov

Zákon 211/2000 a zákon 382/2011

Smernica o poskytovaní informácií v meste Veľké Kapušany
Organizačný poriadok mestského úradu
Štatút mesta Veľké Kapušany

Cenník nákladov za poskytnutie informácií