Informácie zverejňované prostredníctvom webovej stránky mesta

  1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
  2. termíny rokovaní MsZ a program rokovania MsZ,
  3. prehľad o dochádzke poslancov na MsZ
  4. uznesenia MsZ,
  5. zápisnice z rokovaní MsZ,
  6. všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany,
  7. nakladanie s mestským majetkom (dražby, odpredaje, verejné súťaže)
  8. tlačové informácie
  9. kultúrno-spoločenské informácie