Za rok 2017

čČ. obj. Popis objednaného plnenia Celková hodnota Č. zmluvy, ak objednávka súvisí so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Údaje o dodávateľovi Objednávku podpísal/a
Meno / Názov Adresa / Sídlo IČO Meno Funkcia
201700001 objednávka výškovej úpravy konštrukcie basketbalových košov s doskami vrátane súvisiacich stavebných prác v Základnej škole s VJM J. Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch 1.500,00   09.01.2017 BUKÓ-firma, s.r.o Hadabuda 633/17, 07901 Veľké Kapušany 46760474    
 201700002 objednávka manažérskeho školenia "motivácia a stimulácia" v rozsahu 16 hodín  288,00    10.01.2017  XENON, s.r.o.  Čičarovce 130  36048364    
 201700003 objednávka vypracovania znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - stavby a pozemkov vedených na LV č. 1864 v k.ú. Veľké Kapušany  300,00    11.01.2017  Ing. Blažej Nagyidai  Záhradná 457/9, 07901 Veľké Kapušany      
201700004 objednávka vypracovania znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - provizórnej kotolne súp. č. 70 na LV č. 1449, k.ú. Veľké Kapušany 150,00   11.01.2017 Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 457/9, 07901 Veľké Kapušany      
201700006 objednávka 2ks parkovacích stĺpikov tvaru U š. 800mm 325,20   17.01.2017 PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 36580040    
201700007 objednávka odstránenia havarijného stavu zamrznutého odpadového potrubia v bytových domoch č. 58 na sídl. P.O.H. č. 96 a č. 98 na ulici Z. Fábryho vo Veľkých Kapušanoch 1.440,00   17.01.2017 BUKÓ-firma, s.r.o. Hadabuda 633/17, 079 01 Veľké Kapušany 46760474    
201700008 objednávka posypovej soli v množstve 2t 276,00   23.01.2017 WORLD ENERGY, a.s. Južná Trieda 74, 040 01 Košice 46018247    
201700009 objednávka výmeny zámku vchodových dverí v byte č. 23 v bytovom dome 4 b.j. na ulici Centrum II vo V.K. 50,00   27.01.2017 TOP - František Palágy Leles 43, 07684 43649149     
201700010 objednávka prečistenia vnútornej kanalizácie DN 110 v bytových domoch č. 45 a č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch 444,00   30.01.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115      
201700011 objednávka prečistenia vnútornej kanalizácie DN 110 v budove MsÚ vo Veľkých Kapušanoch 111,00   30.01.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115      
201700012 objednávka dodávky a montáže 2ks pneumatík 7-14 160,00   31.01.2017 Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hriadky 41, 07622 Hriadky 33157596    
201700013 objednávka vyčistenia 5 ks kanalizačných vpustí na ulici Z. Fábryho a sídl. P.O.H. pri ZŠ POH 402,00   02.02.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115      
201700014 objednávka vývozu a likvidácie odpadových vôd zo žúmp bytových domov č. 45 a č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch 793,80   02.02.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115      
201700015 oprava plynového spotrebiča v MŠ Tolstého 175,70   07.02.2017 Ješo Róbert Ruská 135 33147779    
201700016 oprava kúrenia vozidla MsP, Škoda Fabia Combi 186,60   07.02.2017 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 079 01 Veľké Kapušany 46984836    
201700017 posypová soľ 276,00   07.02.2017 WORLD ENERGY, a.s. Južná Trieda 74, 040 01 Košice 46018247    
201700019 posypová soľ 300,00   13.02.2017 WORLD ENERGY, a.s. Južná Trieda 74, 040 01 Košice 46018247    
201700021 grafický návrh a tlač harmonogramu na separovaný zber 343,00   17.02.2017 SAVIL s.r.o. P.O.H. 56/97, 07901 Veľké Kapušany 45461902    
201700022 hygienické potreby podľa prílohy 53,70   17.02.2017 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné 36466778    
201700023 meranie káblových rozvodov verejného osvetlenia 3.000,00   20.02.2017 EL - LEK s.r.o. Povstania Českého Ľudu 2, Košice 47408588    
201700024 občerstvenie pre 160 osôb pri príležitosti výročnej členskej schôdze dňa 22.02.2017 1.100,00   21.02.2017 Katarína Bosáková Centrum I. 921/22, 079 01 Veľké Kapušany      
201700025 rekonštrukcia cvičnej miestnosti MsKS 2.957,20   22.02.2017 FETERIK Ján Čičarovce 206 43436188    
201700026 čistiace prostriedky pre MŠ P.O.H. 265,47   23.02.2017 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201700029 prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 v bytovom dome č. 44 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp bytových domov č. 45 a č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
880,20   28.02.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201700030 prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 v bytovom dome súp. č. 98 na ulici Z. Fábryho vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 v bytovom dome súp. č. 56 na sídl. P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 bytovom dome súp. č. 99 na ulici Z. Fábryho vo Veľkých Kapušanoch
488,40   02.03.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201700032 rezačka škár s kotučom
motorová vibračná doska
1.650,00   10.03.2017 GLOBUS Baloghová Agáta Veľké Slemence 37 30241359    
201700033 jedálenský stôl v rozmeroch 90x90cm
jedálenský stôl v rozmeroch 90x140cm
jedálenská stolička
2.400,00   10.03.2017 Lengyel Csaba LENGY Čičarovce 8 44614641    
201700034 studená asfaltová zmes CANADER mix 25kg vrece 1.196,00   20.03.2017 EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca 31651518    
201700035 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby KOMPOSTÁREŇ Veľké Kapušany 3.000,00   21.03.2017 NOVAPROJEKT s.r.o. Horná ulica 33,974 01 Banská Bystrica 36017167    
201700037 držiak alternátora
puzdro alternátora
servisné práce
210,00   23.03.2017 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A,k 07901 Veľké Kapušany 46984836    
201700038 čap riadenia, ľavá strana
tyč stabilizátora pravá a ľavá strana
brzdové obloženie zadné
brzdové lanká
brzdové valčeky
doplnenie oleja 1L
servisné práce
165,80   23.03.2017 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A 07901 Veľké Kapušany 46984836    
201700039 geologický prieskum vo Veľkých Kapušanoch pre Športovú halu podľa cenovej ponuky 1.834,20   27.03.2017 Geo Slovakia s.r.o. Popradská 90, 040 11 Košice 36193241    
201700040 acer crimson
betula pendula
acer campestre
fagus sylvatica
prunus serrata
salix eritrofelx
prunus serrata aman
záhradnícky substrát
423,30   28.03.2017 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1, Veľké Kapušany 40038068    
201700043 zariadenie kancelárie na MsÚ 4.980,00   30.03.2017 Vladimír Lukáč Beša 102 33153621    
201700044 obálky B6 doručenka, doporučene
kancelársky papier
998,00   04.04.2017 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA Stavbárov 3, 071 01 Michalovce 32687699    
201700045 kancelárske potreby bodľa zoznamu 999,00   04.04.2017 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA Stavbárov 3, 071 01 Michalovce 32687699    
201700047 prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 v Dome služieb na ulici Hlavnej vo Veľkých Kapušanoch 420,78   05.04.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201700048 dopravné zrkadlo kruhové o 600mm
dopravné zrkadlo kruhové o 900mm
stĺpik ZN 60x2x3500 mm
stĺpik ZN 60x2x3000 mm
úchytka k dopravným zrkadlám
upínacia spojka US - 1 o60
IP6 - ZN-NK prelis, rozmer 500x500 mm
skrutka M8
krytka o 60 PVC
doprava
612,72   05.04.2017 PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce 36580040    
201700049 prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 v bytovom dome č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 v bytovom dome č. 44 na ulici Čičarovksej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie vnútornej kanalizácie DN 110 v bytovom dome č. 45 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp bytových domov č. 45 a 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
781,80   06.04.2017  Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201700050 sociálny pohreb pre nebohú Irenu Tišerov, nar. 03.03.1950, naposledy bytom Čičarovská 45, Veľké Kapušany 300,00   11.04.2017 Ján Horňák - Pohrebná služba Memory Užhorodská 184/31, 07101 Michalovce 46164715    
201700054 darčekové koše na Zemplínsky majáles konaný dňa 20.05.2017 160,00   10.05.2017 Popčák Jozef Hlavná 405, Veľké Kapušany 17268656    
201700055 objednávame si u vás prevedenie technickej kontroly a emisnej kontroly a emisnej kontroly vozidiel a prívesov     10.05.2017 E-GL s.r.o. Hlboká 1266/51, 07701 Kráľovský Chlmec 46525092    
201700056 chemické odburinenie
obrábanie pôdy kultivátorom
rašelinová zemina
hnojivo na letničky
salvia červená
salvia biela
celosia
aksamietnica veľkokvetá
cineraria
výsadba so zálievkou
1.268,72   15.05.2017 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová Zelená 229/1, 07901 Veľké Kapušany 40038068    
201700057 výsadba muškátov do drevených nádob
substrát na muškáty s hnojivom
muškáty ťahavé
výsadba so zálievkou
muškáty závesné
výsadba letničiek pri soche Matka s dieťatom
obrodenie pôdy kultivátorom
hnojivo na letničky
salvia splendeus
cineraria
aksamietnica veľkokvetá oranžová
aksamietnica veľkokvetá žltá
výsadba so zálievkou
rašelinová zemina
výsadba letničiek a dvojročiekdo skalky pri POH
odburinenie záhona 2X
tvarovací a udržovací vez kríkov
sirôtky
primula
petunia
sedmokráska
aksamietnica veľkovetá
aksamietnica nízka
verbena
begonia
bergenia
salvia
celosia
výsadba so zálievkou
2.173,17   15.05.2017 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1, 079 01 Veľké Kapušany 40038068    
201700058 antuka 1.680,00   17.05.2017 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, 07901 Veľké Kapušany 46728791    
201700059 revízia klimatizácie pre vozidlo Mercedes
oprava elektrickej inštalácie klimatizácie
materiál
nastavenie otváranie dverí
261,68   18.05.2017 ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalove 36214078    
201700060 výsadba muškátov do betónových nádob
odburinenie betónových nádob
záhradnícky substrát s hnojivom
pelargonium peltatum
výsadba so zálievkou
surfínia
výsadba letničiek pri katolíckom kostole
chemické odburinenie záhona
príprava záhona na výsadbu
obrábanie záhona kultivátorom
rašelinová zemina
celosia bordová
celosia žltá
celosia červená
salvia červená
výsadba so zálievkou
2.132,30   22.05.2017 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1, 079 01 Veľké Kapušany 40038068    
 201700064  občerstvenie na pripravovanú akciu Cena mesta - Čestné občianstvo konanú dňa 09.06.2017  210,72    30.05.2017  Popčák Jozef  Hlavná 405, 079 01 Veľké Kapušany  17268656    
 201700067 mulčovač STARK KM 175  1.560,00    06.06.2017  ajfa+avis s.r.o.  Klemensova 34, 010 01 Žilina  31602436    
201700069 chemické odburinenie záhona
príprava záhona na výsadbu
obrábanie záhona kultivátorom
rašelinová zemina
celosia bordová
celosia žltá
celosia červená
aksamietnica veľkokvetá
salvia červená
výsadba so zálievkou
odburinenie záhona, skalky
odburinenie záhona pri soche
odburinenie záhona pri SAD
1.170,20   08.06.2017 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1, 079 01 Veľké Kapušany 40038068    
201700070 demontáž a montáž štartéra
oprava štartéra
60,00   13.06.2017 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 079 01 Veľké Kapušany 46984836    
201700071 periodické školenie vodičov, ktoré sa uskutoční 16.06.2017 720,00   15.06.2017 Milan Šuraba - AUTOŠKOLA FLAUGNATTI - ŠURABA Komenského 1917/73, 075 01 Trebišov 17268460    
201700072 kancelársky nábytok
kancelárske kreslo
trojsed
stolík
skrinky
1.238,00   19.06.2017 Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK Čepeľ 401/68, 079 01 Veľké Kapušany 33867950    
201700073 notebook Asus Zenbook 1.429,20   22.06.2017 QINTEL s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany 36204749    
201700074 vyčistenie uličných vpustí na ulici Z. Fábryhovo V.Kapušanoch 964,80   28.06.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115, 07672 Vojany 40938191    
201700075 odborné stanovisko, právna analýza koncesnej zmluvy na prevádzku osvetlenia v meste Veľké Kapušany 6.000,00   03.07.2017 MAPLE and FISH s.r.o. Dunajská 15A, 811 08 Bratislava 36718432    
201700077 výroba písmen podľa odoslanej špecifikácie 416,00   07.07.2017 ABKALS s.r.o. Plynárenská 2, 07101 Michalovce 36819051    
201700078 rámy podľa priloženého rozpisu 216,69   07.07.2017 HAKA - Miloš Németh Dlhá 815/5, 949 01 Nitra 47778512    
201700079 výroba a inštalácia stolárskych výrobkov a prvkov do Sály slávy na MsÚ a to: vitríny na kroniky, lišty, sklenené výplne a dosky nad lišty 800,00   07.07.2017 Adorján Czap Ľudovíta Štúra 712/4, 07901 Veľké Kapušany 40940373    
201700080 vyhotovenie, tlač a inštalácia dvoch historických a jednej súčasnej mapy Veľkých Kapušian do Sály slávy 150,00   07.07.2017 SAVIL s.r.o. P.O.H. 56/97, 07901 Veľké Kapušany 45461902    
201700081 náter drevených krytov vo veľkej sále MsÚ na matnú 350,00   07.07.2017 Smutko Juraj maliarske a natieračské práce Čierne Pole 50 35457074    
201700082 znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty rozostavanej stavby domova dôchodcov na parc. č.5121/348 350,00   10.07.2017 Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 457/9, 07901 Veľké Kapušany      
201700084 čistiace potreby podľa priloženého zoznamu
kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu
390,00   14.07.2017 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201700085 tlačivá podľa priloženého zoznamu 80,00   14.07.2017 ŠEVT Cementárenská Cesta 16, 974 01 Banská Bystrica 31331131    
201700086 poštové poukážky 30,00   14.07.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska Cesta 9, 974 01 Banská Bystrica 36631124    
201700087 prečistenie kanalizačného potrubia vonkajšej kanalizácie pri bytovom dome súp. č. 96 na ulici Zoltána Fábryho vo V.K.
prečistenie kanalizačného potrubia vonkajšej kanalizácie pri bytovom dome súp. č. 21 na sídl. P..Hviezdoslava vo V.K.
527,82   24.07.2017 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115, 07672 Vojany 40938191    
201700088 vlajka SR s karabínkami
vlajka EÚ s karabínkami
vlajka mesta Veľké Kapušany s karabínkami
vlajka SR s tunelom
Vlajka EÚ s tunelom
Smútočná vlajka s tunelom
180,24   25.07.2017 SIGNO s.r.o. Tatranská Cesta 68, 034 01 Ružomberok 31630022    
201700091 microsoft office 365 business premium
microsoft windows 10 pro SK 64b
8.864,00   26.07.2017 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany 46824871    
201700092 BenQ LCD GW2765HT 27 987,00   26.07.2017 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany 46824871    
201700093 PC zostava DigiOffice s Windows 10 Pro 650,00   26.07.2017 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany 46824871    
201700094 HP LaserJet Pro 200 353,41   26.07.2017 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany 46824871    
201700095 Notebook HP ZBook 15 Studio G4 - PN
LCD Monitor
Dock ku ntb.
Set kláv. a myš
2,5 HDD 2TB
2.491,00   04.08.2017 ELECTRO TRADE s.r.o., Kálnica 412, 916 37 Kálnica 50251325    
201700097 odburinenie muškátov
odburinenie záhona skaky
odburinenie záhonov pred OD Latorica
Mulč smrek
Farebná štiepka
Prihnojovanie letničiek
Tvarovací rez kríkov
Kontrola a ošetrenie proti škodcom
Muškáty závesné
Pinus mugo pumilio
Jnuiperus chinensis OLD GOLD
859,60   08.08.2017          
201700098 nákup a montáž 3 ks klimatizačných zariadení podľa cenovej ponuky 2.980,00   08.08.2017 Marek Tomko el-mont 1. Mája 79/2, 07603 Hraň 44917660    
201700099 rakva
odvoz
služby
222,00   08.08.2017 Mortalis s.r.o. Jána Erdélyiho 577/23, 07901 Veľké Kapušany 50471619    
201700102 kancelárske stoličky 368,00   10.08.2017 Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK Čepeľ 401/68, 07901 Veľké Kapušany 33867950    
201700103 zásahové nohavice vzor
zásahová bunda
reflexná bunda
taktická vesta
obuv bennon 
polokošela
pulover
tričko krátky rukáv
5.037,12   15.08.2017 Sabrina Modelle s.r.o. Námestie Hrdinov 13, 934 01 Levice 36525685    
201700104 stan rozmeru 3x3m oceľový s bočnými plachtami na tri strany
stan rozmeru 3x4,5m oceľový s bočnými plachtami na všetky strany 
vodná záťaž na kotvenie stanov
ochranný obal na stan rozmerov 3x3m
ochranný obal na stan rozmerov 3x4,5m
1.998,00   17.08.2017 MUTTON s.r.o. Kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36656020    
201700109 oprava klimatizácie autobusu MERCEDES 6.000,00   23.08.2017 Motor-Car Prešov, s.r.o. Petrovanská 36, 08001 Prešov 36458236    
201700110 servisná prehliadka kotla Vailant
ventilátor
tesnenie spaľovacej komory
dopravné náklady
servisná prehliadka kotla Protherm
poistný ventil
sedlo trojcestného ventilu
543,60   07.09.2017 Ladislav Tereščák - PLYNOTERM Cukrovarská 2, 07501 Trebišov 14335786    
201700111 licencie kerber FIREWAL, Kerber Mail Server, Router 4.500,60   20.09.2017 SOMI Systems a.s. Lazovna 511/69, 97401 Banská Bystrica 36041432    
201700113 oprava kukavozidla MI017EA 750,00   29.09.2017 Motor-Car Prešov, s.r.o. Petrovanská 36, 08001 Prešov 36458236    
201700116 VECTOR PVC
lišta 2,5m
roh vnútorný
roh vonkajší
koncovka ľavá
koncovka pravá
spojky
250,87   02.10.2017 Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK Čepeľ 401/68, 07901 Veľké Kapušany 33867950    
201700124 oprava motora traktora MI146AE 2.400,00   11.10.2017 Ing. Ľubomír Franko - HIFRA o.s. P.O.Hviezdoslava 24, 07101 Michalovce 10709053    
201700126 zasklievanie dvojitého okna v budove MŠ POH 100,00   16.10.2017 Czap Tichomír SKLOCZAP Z. Fábryho 104/19, 07901 Veľké Kapušany 10796932    
201700137 koberec NEW ORLEANS 500,00   02.11.2017 Interier Invest s.r.o. Kukučinova 23, 04001 Košice 36190381