Oznámenie o určenie počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v súlade s § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších prepisov a podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov uznesením č. 453 zo dňa 26. augusta 2010 určilo, že Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch bude mať 12 poslancov na volebné obdobie 2010- 2014, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode.