Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

1. Dátum konania volieb do orgánov samosprávy mesta : 27. november 2010
2. Čas konania volieb: 7: 00 - 20: 00 hod.

 

Právna úprava:

Dôležité informácie pre voličov:

Tlačivá a vzory :
Pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za volebný obvod politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana") a nezávislý kandidát.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov podľa §16 ods. 9 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta Veľké Kapušany:

Počet obyvateľov mesta
Počet podpisov voličov
2 001 - 20 000 200

 

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

Pre voľby primátora mesta podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 3. októbra 2010.