Určenie pracovného úväzku primátora mesta na budúce volebné obdobie 2010-2014

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle uznesenia č. 452 zo dňa 26. 8. 2010 a v zmysle § 11 ods. 4 písm. i.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u r č i l o, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude primátor mesta Veľké Kapušany vykonávať funkciu na plný úväzok.