Infraštruktúra

Mesto Veľké Kapušany je zásobované pitnou vodou z Pobodrožskej vodárenskej sústavy. Vodovod je v dĺžke 19 500 m. Mesto je ďalej plynofikované - rozvoj plynu je v dĺžke 23,95 km a má vybudovanú kanalizačnú sieť v dĺžke 1 600 m. Odpadové vody sú odvádzané 4 zberačmi do jestvujúcej čističky odpadovej vody v juhovýchodnej časti zastavaného územia mesta. Riešenie odkanalizovania mesta je súčasťou projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína". Miestne komunikácie sú v dĺžke 14,3 km.