Obyvateľstvo

Trvalé bývajúce obyvateľstvo mesta je na úrovni

Podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
9 760 osôb 9 406 osôb

 

Štruktúra obyvateľstva podľa národností:

 

  2001 2011
slovenská 3504 2844
maďarská 5553 5604
rómska 420 116
ukrajinská 88 72
česká 49 35
rusínska 2 6
nemecká 2 0
iná 7 13
nezistená 135 716