Demjénné Kovács Erna

Narodila sa 16. mája 1951. Tri obce sa viažu k jej detstvu: Vakjovce, Veľké Slemence a Ruská. V týchto obciach slúžil jej otec, ako riaditeľ obecných škôl. Vydala sa po šľapajoch svojho otca a vyštudovala pedagogiku na vysokej škole v Nyíregyháza. Postgraduálne štúdium ukončila v Moskve. Pôsobila, ako učiteľka na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch. Zdravotný stav jej nedovolilo pôsobi5, ako učiteľka a6 do dôchodkového veku, preto po odchode z pracovného vzťahu začala svoju publikačnú činnosť, v ktorej dodnes pokračuje.

Publikácie:
rok 2000 - A nagykaposi Erdôlyi János Alapiskola emlékkönyve
rok 2007 - Jeles nagykaposiak
rok 2009 - Erdélyi János válogatott írásai
rok 2009 - A nagykaposi magyarság szolgálatában

Pravidelne publikuje v nasledovných novinách či časopisoch:
Kassai Figyelő, Copus, Kazinczy Társaság Hírlevele, Kárpátaljai Hírmondó

Za svoju publikačnú činnosť a aktívnu spoluprácu s mestom jej bola udelená Cena mesta v roku 2012.