Základné úlohy

  1. Zabezpečovanie verejného poriadku v meste Veľké Kapušany,
  2. Ochrana majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím v spolupráci s miestnymi útvarmi Policajného zboru,
  3. Ochrana životného prostredia v meste,
  4. Dodržiavanie poriadku a čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  5. Vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora,
  6. Ukladanie a vyberanie pokút za priestupky v blokovom konaní,
  7. Oznamovanie príslušným orgánom prekročenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.

Uvedené úlohy sú súčasťou platného Zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. a tvoria rámcový okruh činností, podľa ktorých je mestská polícia vo všeobecnosti organizovaná. Doslovné znenie úloh je uvedené v § 3 predmetného zákona.