Preventívne aktivity zameraná na deti a mládež

Zvyšovanie morálneho vedomia a pocitu spoluzodpovednosti všetkých ľudí okolo nás je dôležitou úlohou. Práve preto treba toto vedomie vybudovať u detí a mladistvých, veď oni sú naša budúcnosť, vychovávame z nich budúcich občanov, členov spoločnosti.
Z jednej strany sa preventívna činnosť na tejto úrovni zameriava na zvýšenie právneho vedomia a informovanosti mládeže. Na druhej strane sa sústreďuje na zvýšenie bezpečnosti, ochranu mladých, aby sa nemohli stať obeťami práve oni. Zvláštnou časťou je prevencie drogových závislostí, ktorá, vzhľadom na štatistické údaje, ktoré vykazujú, že sa čoraz mladšia generácia môže prísť do styku s drogami, na svojej dôležitosti nič nestratila v poslednej dobe.
Táto prevencia vyžaduje úzku spoluprácu pedagógov materských, základných a stredných škôl, psychológov, lekárov, policajtov ale aj dobrovoľníkov. V rámci nej sa organizujú rôzne prednášky a besedy, súťaže, premietanie filmov nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

 

Nie je skoro začať už na prvom stupni základnej školy. Pre ne sú vhodné témy, ako bezpečnosť na cestách napr. v rámci dopravnej výchovy, alebo ako sa správať bezpečne pri hrách v meste, úrazovosť, stretnutie s cudzím človekom na ihrisku a pod. Na týchto besedách a akciách sa spoločne zaoberajú rôznymi témami. Nezaoberajú sa len dopravnou disciplínou, či pravidlami slušného správania sa. Sú im ozrejmené pojmy: čo je priestupok, čo je trestný čin, trestná zodpovednosť, zodpovednosť za škody spôsobené priestupkom, resp. trestným činom, atď.


Sústreďuje sa pri tom aj na nasledujúce témy:

 • šikanovanie a záškoláctvo
 • nebezpečenstvá zábavnej pyrotechniky
 • nenásilné formy trestných činností (prečo „nestiahnuť„ filmy, hudbu, obrázky)
 • ochrana životného prostredia a prírody, boj proti vandalizmu, potláčanie grafiti
 • ako plnohodnotne využívať voľný čas, zdravá životospráva
 • vplyv médií (násilnosti a drogy vo filmoch)

Pre dospievajúcu mládež ako aj pre stredoškolákov sú pripravené témy vážnejšieho charakteru. Sú to napr.:

 • závislosť na tabaku, alkohole, drogách – V rámci preventívnych programov proti drogovej závislostí členovia úzko spolupracujú s učiteľmi a koordinátormi drogovej prevencie na školách.
 • herné automaty a gamblerstvo
 • agresivita a násilníctvo
 • rodinné násilie
 • týranie a zneužívanie ľudí
 • obchodovanie s ľuďmi