Organizovanie MsP

Náčelník: Gejza Brandič, náčelník MsP
Príslušníci MsP: Ján Géczi, Ladislav Tóbiás, Lóránt Világi, 
Ing. Jurík Miloš, Ing. Tóth Juraj, Pasztirák Štefan, Fedičová Gabriela,

Služby MsP:
pondelok - piatok: 06.00 - 14.00 hod., 14.00 - 22.00 hod.,

 

 

Mesto Veľké Kapušany zriadilo Mestskú políciu na základe uznesenia č.26/1991-MsZ zo dňa 23.5.1991. Je poriadkovým útvarom mesta pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v meste a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP a občianski pracovníci, ktorí sú zamestnancami mesta. Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.