Bytová politika

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.


Hlásenie trvalého pobytu

Čo potrebujeme?

 1. platný občiansky preukaz, ak občan nemá OP môže predložiť „Potvrdenie o občianskom preukaze, ktorý vydá OR PR(Okresné riaditeľstvo Policajného zboru), v prípade že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenia údajov, ktoré sa nenachádza v OP /rodný list, sobášny list, v prípade rozvodu doklad o rozvode, a iné/, pri prihlasovaní zo zahraničia platný cestovný doklad Slovenskej Republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR.
 2. občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie
 3. doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť:
  zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
  list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
  zmluva o podnájme - medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
  čestné prehlásenie s overeným podpisom v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu

Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať dátum starší ako 3 mesiace!
Súvisiace predpisy: zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov
Doba vybavenie: na počkanie
Poplatky: bez správneho poplatku
Upozornenie: následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu mestským úradom je občan povinný dostaviť sa na okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu.


Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

 • je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života
 • má trvalý pobyt na území mesta Veľké Kapušany minimálne 3 roky
 • nie je v meste Veľké Kapušany vlastníkom ani nájomcom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie
 • spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu
 • preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem
 • nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov;
  uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu
 • súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov

pdfziadost-o-pridelenie-bytu.pdf519.49 KB

Kontakt:
Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
L.N. Tolstého č. 1
Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí
č. dv. 8/B
Etela Semanová
tel.kontakt: 056 / 638 31 45
                 421 -908 - 947 - 023
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Žiadosť o prechod nájmu mestského nájomného bytu

V žiadosti o prechod nájmu bytu je potrebné konkrétne uviesť:

 • priezvisko a meno, dátum narodenia, byt na trvalej adrese, číslo bytu
 • úmrtný list, resp. rozsudok o rozvode manželstva, (overená dohoda bývalých manželov) resp. potvrdenie o zmene pobytu – trvalé opustenie spoločnej domácnosti, doklad o spoločnej domácnosti najbližších príbuzných, dôvod prechodu nájmu

Upozornenie !!!

 • ak nájomca zomrie a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov, stávajú sa nájomcami (spoločnými nájomcami) jeho deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt.

Nájomcami (spoločnými nájomcami) sa stávajú aj tí, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo na neho boli odkázaní výživou, ak s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt. Ustanovenia platia aj v prípade, ak nájomca opustí trvale spoločnú domácnosť. Ustanovenia neplatia pre byty trvale určené ako služobné byty, pre byty osobitného určenia a pre byty v domoch osobitného určenia.

Poplatky: bez poplatku

pdfziadost-o-prechod-najmu.pdf335.75 KB

Kontakt:
Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
L.N. Tolstého č. 1
Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí
č. dv. 10
Bc. Pospíšilová Beáta
tel.kontakt: 056 / 638 26 31
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.