Matrika

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré  nastali v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.         

Vybavuje: Zuzana Šipošová
Matričný úrad sa nachádza v budove Mestského úradu na prízemí č. dv. 17
Telefón: 056 628 24 21
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Stránkové dní a hodiny:
Pondelok až streda od 7.30 hod.- 16.00 hod. obed. prestávka od 12.00 – 12.30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: od 7.30 – 12.00 hod.

Spádové obce matričného úradu: Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Maťovské Vojkovce, Čičarovce, Čierne Pole, Budince, Veľké Slemence, Ruská, Ptrukša.

Hlavné matričné činnosti

 1. Zápis o narodení - vydanie rodného listu
 2. Podanie žiadosti o uzavretí manželstva - vydanie sobášneho listu
 3. Vybavovanie úmrtia občanov - vydanie úmrtného listu
 4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
 5. Vybavovanie matričných dokladov do osobitnej matriky
 6. Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 7. Potvrdenia o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Na matričnom úrade vybavíte:

 1. Osvedčenie podpisov
 2. Osvedčovanie fotokópii
 3. Register trestov

Zápis o narodení - vydanie rodného listu

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia, matrika zapíše narodenia dieťaťa, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
Potrebné doklady:
1, ak sú rodičia zosobášený
sa dostaví jeden z rodičov a predloží:

 • sobášny list
 • platný občiansky preukaz obidvoch rodičov

2, ak rodičia nie sú zosobášení
sa dostavia na matričný úrad obidvaja rodičia predložia:

 • platné občianske preukazy
 • vdova matka úmrtný list svojho manžela
 • rozvedená matka právoplatný rozsudok o rozvode

Podanie žiadosti o uzavretí manželstva - vydanie sobášneho listu

Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu

 • vyplnia žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
 • vyplnená žiadosť sa kontroluje na matričnom úrade v prítomnosti oboch snúbencov, ktorí predkladajú:
 • platné občianske preukazy snúbencov, vlastné rodné listy,
 • rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nebolo určené otcovstvo

u rozvedených

 • právoplatný rozsudok o rozvode,

u ovdovelých

 • úmrtný list,

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov

 • predloží okrem dokladov uvedených v bode 1 aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo územia matričného obvodu

 • predkladajú všetky doklady ako v bode 1 matričnému úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným matričným úradom tzv. delegovanie sobáša.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti uzavrieť manželstvo
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomrelého manžela / ky/, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, keď ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode ako ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým môže preukázať svoju totožnosť

ako je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie overené.
Listiny musia byť preložené do slovenského jazyka tlmočníkom SR / okrem dokladov v češtine/
• za štátneho občana SR všetky doklady ako v bode 1.
• správny poplatok je 66 eur v hotovosti

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.
Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade miestne príslušným podľa sídla kostola v ktorom manželstvo bude uzavreté.

Vybavovanie úmrtia občanov - vydanie úmrtného listu

Úmrtie sa vybavuje na matričnom úrade miestne príslušným podľa miesta úmrtia.

Predkladá sa:

 • list o prehliadke mŕtveho 3 krát
 • občiansky preukaz, rodný list a sobášny list zomrelého

Úmrtie vybavuje pozostalí osobne najneskôr 5 pracovných dní po tom čo sa dozvedeli o úmrtí. Úmrtný list sa vydáva príbuzným pri vybavovaní úmrtia ako aj žiadosť o príspevok na pohreb. Tlačivo na príspevok na pohreb môžete vyzdvihnúť v kancelárii matričného úradu.

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, t.j. rodný list, sobášny list, úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny
 • osobe, ktorá mám právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti, do dočasnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, poručníkovi, ako sa o dieťa osobne stará, súdom ust. opatrovníkovi.

Spôsob vyžiadania:

 • osobne v kancelárii matričného úradu, žiadateľ predloží preukaz totožnosti, alebo iný listinný doklad, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský pomer k osobe, ktorej sa matričný výpis týka
 • písomne

Popaltok: je 5 eur za každý exemplár matričného výpisu
Matričné výpisy určené na použitie do cudziny musia byť vyššie overené, ak SR nemá s krajinou medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

Vybavovanie matričných dokladov do osobitnej matriky

CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ – DOLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Od účinnosti zák. č. 14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 SR nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine.
Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR, ktorý mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva nahradzuje potvrdenie o trvalom pobyte a čestne vyhlásenie o osobnom stave urobené pred notárom. Je potrebné , aby občan zistil, či takého čestné vyhlásenie v príslušnej krajine budú akceptovať.

UZAVRE LI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE?

Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky SR. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

UPOZORNENIE!!!!
Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len prostredníctvom uvedených orgánov.

Potrebné doklady:

 • Originál cudzozemského matričného dokladu / rodného list, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR. Takýto preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého. Matričné doklady vydané v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou tzv. Apostille.
 • Platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve a ďalšie doklady podľa charakteru matričnej udalosti. Napr. Rodný list, sobášny list, rozsudok o rozvode, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovanej koncovky a pod. podľa usmernenia matrikárky. Pokiaľ cudzozemský matričný doklad neobsahuje údaje o rodičoch je potrebné tieto údaje zabezpečiť.

Potvrdenia o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Rozvedený manžela/ ka/, ktorý po uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela môže do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť príslušnému matričnému úradu, do ktorého matriky je vykonaný zápis o uzavretí manželstva, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. O tom, že oznámenie o opätovnom prijatí priezviska sa vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydá matričný úrad potvrdenie.

ĎALŠIE   ČINNOSTI

PREBERANIE ŽIADOSTI O VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV GP SR V BRATISLAVE
UPOZORNENIE!!!
Tlačivá žiadostí na výpis alebo odpis z RT sú k dispozícií len v kancelárii matričného úradu. Nie sú zhodné s tlačivami okresnej prokuratúry, ktorá poskytuje rovnakú službu občanovi na vlastných tlačivách!

OSVEDČOVANIE LISTÍN
Osvedčovanie listín sa vykoná na počkanie
POTREBNÉ DOKLADY:

 • originál listiny
 • fotokópia listiny

Správny poplatok je 1,50 eur v hotovosti za každú začatú stranu.

OSVEDČOVANIE PODPISOV
Osvedčovanie sa vykoná na počkanie.
POTREBNÉ DOKLADY:

 • preukaz totožnosti osoby, ktorej sa podpis overuje
 • listina na ktorej má byť podpis osvedčený

Poplatok je, 1.50 eur v hotovosti za každý jeden overený podpis.