Životné prostredie

Povolenie na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Chcete postavený malý zdroj znečisťovania ovzdušia uviesť do prevádzky?
Potrebujete povolenie mesta na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Potrebné doklady: žiadosť, LV, PD, snímok PM
Poplatky: správny poplatok je 5 eur
Doba vybavenia: do 30 dní


Súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia


V prípade, že počas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia dôjde ku jej zmene (napr. typ kotla, jeho umiestnenie, miesto vyústenie komína a pod.), je nutné požiadať Mesto Veľké Kapušany o vydanie súhlasu na zmenu stavby malého zdroja znečisťovanie ovzdušia.

Potrebné doklady: žiadosť, projektová dokumentácia (týkajúce sa zmeny)
Poplatky: správny poplatok je 5 eur do pokladnice mesta
Doba vybavenie: do 30 dní


Povolenie na výrub dreviny

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10m². Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo rastúce na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
 • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu. V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten kto výrub uskutoční, je povinný Mestu Veľké Kapušany zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

 • v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne
 • na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10m².
 • na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
 • na stromy so obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne MsÚ, vždy pri podaní žiadosti.

 • fyzická osoba: 10€
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou: 100 €

Potrebné doklady

 • žiadosť
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom

Doba vybavenie: do 60 dní


Zaplatenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie
V zmysle zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia:
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení.

Doba vybavenie: do 30 dní
Poplatky: podľa zákona a VZN č. 107/2011 o ochrane ovzdušia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Vybavuje: Mgr. Andrea Jecková
Veľké Kapušany Mestský úrad, Životné prostredie, II. poschodie č.d. 12
Kontakt: 056 6382235
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.