Sociálne záležitosti

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU ?
STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY?

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb, postupuje nasledovným spôsobom:

 - potrebné informácie a žiadosť získa na odbore organizačnom, administratívnom a sociálnych vecí
 - Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch,  L. N. Tolstého  č. 1, č. dv. 10 telefonicky – tel. č. 056 / 6382631,
 - na internete www.vkapusany.sk (časť - sociálne služby).

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Dňom 1. januára 2009 nadobudol platnosť a účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov a dňa 23.7.2012  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany  č. 116/2012 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Veľké Kapušany.

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Veľké Kapušany, ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 - opatrovateľská služba,
 - zariadenie opatrovateľskej služby,
 - zariadenie pre seniorov
 - je nasledovný:

  1. Ak ste občanom s trvalým pobytom v meste Veľké Kapušany, na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch, odbore organizačnom, administratívnom a sociálnych vecí obdržíte tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.
  2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje ( uvediete osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje ).
  3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby,  na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby ( pobytovú alebo terénnu ). Vyberiete si to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu situáciu.
  4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť Vašim zmluvným lekárom.
  5. Kompletne vyplnenú, podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s vyplneným tlačivom „ Lekársky nález“  priloženými lekárskymi nálezmi odborného lekára, ošetrujúceho lekára, prepúšťacími správami z nemocnice nie staršími ako 6 mesiacov doručíte alebo poštou pošlete na Mestský úrad Veľké Kapušany, odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí, L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany.
  6. Po obdržaní Vašej žiadosti,  vydaní zdravotného a sociálneho posudku a posudku  o odkázanosti Mesto Veľké Kapušany vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zriadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov. Na ich základe si  občan podá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.
  7. „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“  si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti  a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.
    Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:

-  Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie ( aktuálny rok ) zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

- Doklad o majetkových pomeroch (t.j. tlačivo „ Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“), ktoré je prílohou žiadosti  a tlačivo „ Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby“ a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

Tlačivá:
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2. Lekársky nález na účel posúdenia odkázanosti
3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská služba
4. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení
5. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
6. Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby

Kontakt:
Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
L.N. Tolstého č. 1
Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí
č. dv. 10
Katarína Baloghová, Ing. Milena Zálešáková
tel.kontakt: 056 / 638 26 31
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

         HĽADÁTE MEDZI SOCIÁLNYMI  SLUŽBAMI   ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ?

Podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na vytváranie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom sa vytvárajú v klube dôchodcov ( v denných centrách ). Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch sídli na Ul. zelenej č. 68 v  rodinnom dome. Usporadúva zájazdy, rôzne besedy, posedenia, prednášky a rôzne iné aktivity pre seniorov.

Kontakt:
Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
L.N. Tolstého č. 1
Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí
č. dv. 10
Katarína Baloghová, Ing. Milena Zálešáková
tel.kontakt: 056 / 638 26 31
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

O AKÉ DÁVKY MÔŽETE POŽIADAŤ MESTO?

 Rodina, resp. občan môže kontaktovať mestský úrad – odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí ohľadne možnosti požiadania o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
Postup poskytnutia týchto dávok ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 88/2008 o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci Mestom Veľké Kapušany.
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávky a príspevky, ktorí majú trvalý pobyt v meste Veľké Kapušany na preklenutie vzniknutej situácie – najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb, na mimoriadne liečebné náklady, občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, napr. občanom so zdravotnými problémami, ktorí im sťažujú možnosť zamestnať sa a sú odkázaní na dávky sociálnej pomoci, na následky živelnej pohromy a občanom sociálne neprispôsobenými.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka občanovi nie je nárokovateľnou dávku a závisí od finančných možností poskytovateľa. S

Tlačivá:

  1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 Kontakt:

Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
L.N. Tolstého č. 1
Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí
č. dv. 10
Katarína Baloghová, Ing. Milena Zálešáková
tel.kontakt: 056 / 638 26 31
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.