Dane a poplatky

Daň z pozemkov

Správca dane ustanovuje na území Mesta Veľké Kapušany hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m².

Základ dane
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku m² a hodnoty za 1m² pozemku uvedenej v prílohe č. 1 zákona a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov takto:
k.ú. Veľké Kapušany:
orná pôda 0,4175 m²
trvalé trávnaté porasty 0,0308 m²

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty pozemku zistenej za 1 m². Hodnota pozemku sa stanovuje na 0,0926 €⁄m². Takto určená hodnota sa použije len vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
Základ dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavené plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v ma hodnoty za 1 m² pozemku uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorá sa určuje takto:

 • 2,12 € za m² záhrady
 • 2,12 € za m² zastavané plochy a nádvoria
 • 2,12 € za m² ostatné plochy
 • 21, 24 € za m² stavebné pozemky

Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov sa určuje takto:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,40%,
 • záhrady 0,25 %
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,25%
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40%
 • stavebné pozemky 0,50%

Oslobodenie od dane a zníženie dane
Od dane sú oslobodené pozemky stavby v zmysle § 17 ods.1 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
a, 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 75 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Daň zo stavieb

Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:

 • 0,15 € - za stavby bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • 0,150 € - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 0,189 € - za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 • 0,457 € - za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 • 5,85 € - za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • 1,526 € - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 • 0,189 € - za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) .

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 € za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane z nehnuteľnosti ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 3 € nebude vyrubovať.

Daň z bytov

Sadzby dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:

 • 0,150 € - byt v bytových domoch,
 • 0,762 € - nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť.

Oslobodenie od dane a zníženie dane
Od dane sú oslobodené byty a nebytové priestory v zmysle § 17 ods.1 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Daň za psa

Novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov nastali určité zmeny v podávaní daňových priznaní.

Predmet dane: je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný ne vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

 • vlastníkom psa alebo
 • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

Základom dane: je počet psov

Ročná sadzba dane za psa je:

 • 40,00 € ročne za jedného psa, chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou v bytovom dome, a druhého psa 70,00 € a za ďalších chovaných psov fyzickou osobou alebo právnickou osobou 100,00€
 • 9,00€ ročne za jedného psa, chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou v rodinnom dome, záhradkárskych chatkách alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľskej účely.

Daň za psa znižuje:

 • o 50% z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba staršia ako 75 rokov ak psa chová v mieste svojho trvalého bydliska,
 • o 50% z dane za psa chovného v mestskej časti Veškovce

Daňová povinnosť
priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januára zdaňovacieho obdobia.

 • vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti
 • doposiaľ bola splatná daň za psa do 31. januára zdaňovacieho obdobie bez vyrubenia, novelou tohto zákona bude daň za psa vyrubená v spoločnom rozhodnutí s daňou z nehnuteľností a jej splatnosť bude uvedená v rozhodnutí, ktoré bude daňovníkovi doručené.
 • priznanie sa podáva na spoločnom tlačive, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií SR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Sadzby dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie vereného priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 • služby a predaj 2,00 € za každý m² osobitného užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň
 • umiestnenie skládok/stavebný materiál, príp. stavebné zariadenie, skládky tuhého paliva, prípadne iných látok 0,40 € za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý deň,
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,18 € za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,

Predmetom dane: je osobitné užívanie verejného priestranstva

Daňovník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva

Základ dane:

 • užívanie verejného priestranstva je výmera
 • užívaného verejného priestranstva v m₂

Daňová povinnosť

 • vzniká začatím užívania verejného priestranstva
 • zaniká skončením užívania verejného priestranstva

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania vereného priestranstva mestu najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane: je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis/ ďalej zariadenie/na území mesta.

Daňovníkom: je fyzická osoba , ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Od dane sú oslobodené:

 • študenti prechodne ubytovaní v ubytovacích zariadeniach mesta Veľké Kapušany,
 • ubytovaní v zariadeniach, ktoré poskytujú zdravotné služby a charitatívne služby,
 • ubytovaní v zariadeniach pre seniorov a domoch sociálnych služieb,
 • osoby, ktoré zabezpečujú prevádzku zaradenia, osoby nad 70 rokov veku

Základ dane: je počet prenocovaní

Sadzba dane: je 0.50 € na osobu a prenocovanie

O vyberaným dane vedie prevádzkovateľ zariadenia evidenciu v knihe ubytovaných. Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti v eurách, o zaplatení dane vyhotoví príjmový pokladničný doklad s prepísanými náležitosťami.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.
Mesto podľa oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa vypočíta daň za ubytovanie, ktorú vyrubí rozhodnutím.
Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Prevádzkovateľ daň odvedie do pokladne mestského úradu alebo na účet mesta.

Daň za predajné automaty

Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu ( ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
Daňovníkom: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje na území mesta.

Od dane sú oslobodené:

 • predajné automaty na mlieko umiestnené ne verejných priestranstvách,
 • predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej výživy umiestnené v priestoroch škôl a školských zariadení

Základom dane: je počet predajných automatov

Sadzba dane: je 30,00€ za jeden predajný automat a kalendárny rok

Daňová povinnosť:

 • vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
 • zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie

Oznamovacie povinnosť a platenie
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Správa dane
Miestne príslušným mestom je mesto, na ktorého území sa predajné automaty prevádzkujú (§50). Mesto ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za predajné automaty, najmä sadzbu dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane: sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejností (ďalej len „nevýherné hracie prístroje") na území mesta.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 • elektronické prístroje na počítačové hry,
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

Daňovníkom: je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane: je počet nevýherných hracích prístrojov

Sadzba dane: je 20,00 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daňová povinnosť:

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať,
 • zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:

 • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
 • sídlo prevádzky, kde je predajný automat umiestnený
 • dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
 • druh nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo

Vybavuje: Mária Dančejová
Veľké Kapušany, Mestský úrad, Finančné oddelenie, I. poschodie, č. dverí 2
Telefón:421 56 638 28 47
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Veľké Kapušany.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku:

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu vo výške 0,0493 eura za osobu a kalendárny deň. Ročný poplatok na rok 2016 za komunálne odpady  pre fyzickú osobu je 18,04 € .

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber pre právnické osoby a podnikateľov k vývozu 110 l nádob vo výške 0,0144 €  eura za jeden liter odpadu, k vývozu 1100 l nádob 0,0126 € za 1 liter odpadu.

Za zber  drobného stavebného odpadu pre podnikateľov a fyzické osoby stanovuje sadzbu 0,04914 € / 1 kg.

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Veľké Kapušany alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote uloží správca dane podľa daňového poriadku pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Tlačivá:

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby a podnikatelia 

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vznik, zánik, zmena) - fyzické osoby

Zníženie poplatku:

Poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, správca dane poplatok zníži na základe oznámenia a predložených podkladov o 50 % zo sadzby 0,0144 €   eura za osobu a kalendárny deň za  preukázaný počet dní neprítomnosti v meste na základe týchto podkladov:

• ak študuje mimo územia mesta – potvrdením o štúdiu a aj potvrdením o ubytovaní mimo územia mesta alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje,

• ak sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania – potvrdením od zamestnávateľa ( agentúry zamestnávania ) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka v SR mimo územia mesta a po

 Odpustenie poplatku:

 • ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody – potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho     dobe trvania

• dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí. Podmienkou je predloženie dokladu preukazujúceho      danú skutočnosť, ktorým je: - doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí – úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie alebo potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, - potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, - potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, - sobášny list vrátane dokladu vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, - potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí, - potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období, - potvrdenie o činnosti v zahraničí,

• ak ide o osobu umiestnenú v liečebni – potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej trvania

• ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb – potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania.

Pre odpustenie, resp. zníženie  poplatku je poplatník povinný uvedené skutočnosti  do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia hodnovernými dokladmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že viac ako 90 dní sa nezdržiaval na území mesta Veľké Kapušany.  Ak v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie, resp. odpustenie  poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

 V prípade, že doklad nie je  v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.  Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

 Kontakt:
Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch
L.N. Tolstého č. 1
Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí
č. dv. 10
Bc. Pospíšilová Beáta – písm. „A“  - „J“
Katarína Baloghová, Ing. Milena Zálešáková- písm. „K“ – „Ž“
tel.kontakt: 056 / 638 26 31
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.