Zberný dvor v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4.Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
                  4.2 Podpora aktívít na zhodnocovanie odpadu
Schválená dotáacia: 664.117,03 EUR
Cieľ projektu: - výstavba a prevádzka dvora komunálneho odpadu
                      - zakúpenie zariadení a technológie na separáciu zložiek KO
                      - výstavba zberného dvora podľa predloženej PD

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na zber, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparoaných zložiek odpadov komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného zberu odobraté z mesta, odvážané na ďalšie spracovanie. Separované zložky KO: papier, sklo, plasty, drobný stavebný odpad, bbiologicky rozložiteľný odpad. Prostredníctvom projektu sa zakúpia 10 vaňové kontajnery, vybudovuje sa plocha BRO, zakúpis a technológia nevyhnutná na separáciu daných odpadov.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, v rámci operačného programu Životné prostredie.