Mesto získalo 2 mil. eur (62 mil. Sk) na rekonštrukciu Základnej školy P. O. Hviezdoslava

Základná škola P.O. Hviezdoslava bola postavená v 70. rokoch a tvorila súčasť zástavby sídliska P.O.H.
Škola pozostáva z 8 pavilónov a to zo 4 učebňových pre ročníky 5 - 9 , pavilónu pre ročníky 1 - 4, z pavilónu telocvične, špeciálnych učební a kuchynsko - jedálenského. Pavilóny sú spojené spojovacími chodbami, ktoré sú vytvorené z oceľovej konštrukcie so sklenenou výplňou , strecha nad chodbami je z trapézového plechu, ktoré spôsobujú veľké straty tepla pri vykurovaní objektu. Škola má ploché strechy, ktoré miestami pretekajú a spôsobujú škody vo vnútornom vybavení. Z tepelno- technického hľadiska sú jestvujúce okenné a dverné výplne nevyhovujúce. Sociálne zariadenia sú zastarané, na stenách olejová maľba a stav podláh nevyhovujú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám.

Mesto zabezpečilo vypracovanie projektu na odstránenie nedostatkov a na riešenie efektívneho tepelného hospodárenia budovy.
Vďaka úspešnému projektu Mesto Veľké Kapušany získalo z Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu Základnej školy P.O. Hviezdoslava 2 084 501 eur (62. 797 .692, 60 Sk). Z týchto finančných prostriedkov sa odstráni havarijný stav ( zatekajúca strecha a hygienické závady) a tým sa zlepšia podmienky realizácie vzdelávacieho procesu.

Úspešný projekt zahŕňa :

  • prístavbu a rekonštrukciu vstupného a šatňového pavilónu pre vylepšenie hygieny,
  • rekonštrukciu učebňových pavilónov ( okrem pavilónu telocvične a odborných učební),
  • úprava objektu na bezbariérovú,
  • úprava sociálnych zariadení,
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy realizáciou opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a výmena okien,
  • zlepšenie podmienok bezpečnosti detí a energetickej hospodárnosti budovy rekonštrukciou spojovacích chodieb,
  • zlepšenie kvality a množstva dodávky pitnej vody , zabezpečenie požiarnej vody rekonštrukciou vodovodnej prípojky a uloženie požiarnej nádrže .

Okrem rekonštrukčných prác projekt zahŕňa aj nákup počítačovej techniky do počítačovej triedy. Podľa projektu by sa mali rekonštrukčné práce na ZŠ P.O. Hviezdoslava ukončiť do augusta 2010.

Rekonštrukcia Rekonštrukcia Rekonštrukcia Rekonštrukcia
Rekonštrukcia Rekonštrukcia Rekonštrukcia Rekonštrukcia
Rekonštrukcia Rekonštrukcia Rekonštrukcia Rekonštrukcia